Ús social de centres escolars

Aquest tràmit permet sol·licitar i fer ús social de les escoles, ja sigui puntual o al llarg del curs.

Informació general

Ambit temàtic: -

Ambit organitzatiu:
Educació

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal C-8, Taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
Les persones físiques o jurídiques organitzadores de l'activitat.

Període de l'any en què es pot demanar:
En qualsevol moment

Termini de sol·licitud:
- Per a les activitats continuades que s'iniciïn amb el curs escolars, les sol·licituds s'hauran de lliurar abans del 31 de juliol
- Per a les activitats puntuals o continuades que s'inciïn un cop començat el curs escolar, s'haurà de presentar la sol·licitud amb un mínim de 30 dies naturals d'antel·lació a la realització de l'activitat.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi l'activitat a realitzar a l'escola. Si la persona física o jurídica organitzadora no disposa d'assegurança que cobreixi l'activitat que ha de dur a terme al centre escolar objecte de la sol·licitud, disposarà, per subscriure-la, d'un termini màxim de cincs dies des de la data de registre d'entrada de la sol·licitud.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ELECTRÒNIC: A l'adreça: ajuntament@molinsderei.cat

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Sol·licitud amb les dades identificatives de la persona física o jurídica interessada, amb les dades de l'activitat.

2. Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de l'activitats

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida 2. El negociat d'Educació contacta amb l'Escola per obtenir el vistiplau 3. En cas que sigui necessari, caldrà efectuar la liquidació corresponent 4. Es tramita el decret d'Alcaldia que n'autoritza l'ús. 5. Es recullen les claus del centre a l'Àrea de Serveis a les Persones 6. Un cop realitzada l'activitat es retornen les claus.

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Es pot obtenir més informació sobre l'ús social a:
- Àrea de Serveis a les Persones (Jacint Verdaguer, 95 bis)

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació

Normativa local que afecta al tràmit:
Reglament d'Us Social, aprovat per Ple de 28 de maig de 1998 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 07/10/1998

Ordenança fiscal C-8, Taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Àmbits relacionats: Estudia a Molins de Rei

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ELECTRÒNIC: A l'adreça: ajuntament@molinsderei.cat

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: