Sol·licitud de compensació de deutes

Compensació de deutes tributaris o d’ingressos de dret públic o privat d’un tercer amb l’Ajuntament de Molins de Rei , amb crédtis del mateix tercer davant de l’Ajuntament.

Informació general

Ambit temàtic: -

Ambit organitzatiu:
Tresoreria

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
El titular de deute y el crèdit, o persona autoritzada.

Període de l'any en què es pot demanar:
quan els deutes i crèdits siguin líquids i exigibles.

Termini de sol·licitud:
Sempre que concorri la circumstància de l'existència dels deutes i crèdits.

Requisits a complir:
Sol·licitud per escrit

Identificació del deute , la compensació del qual se sol·licita

Identificació del crèdit , reconegut per l'administració municipal, la compensació del qual s'ofereix .

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar: -

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
Si la sol·licitud es presenta en període voluntari i en acabar el termini està pendent de resolució, no es dictarà providència de constrenyiment. Quan es presenti en període executiu, se suspendran cautelarment les actuacions de cobrament fins a la resolució de la sol·licitud. Si la compensació es denega i aquesta s'ha sol·licitat en període voluntari, el deute s'ha de satisfer juntament amb els interessos de demora, acreditats fins a la data de la resolució. Si la compensació s'ha sol·licitat en periíode executiu i es denega, es continuarà el procediment de constrenyiment.

Termini de resolució:
Sis mesos a comptar des del dia de presentació de la sol·licitud al Registre general.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya. Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de Recaptació

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança general de Gestió , recaptació i inspecció de l’Ajuntament de Molins de Rei

Efectes del silenci administratiu:
la sol·licitud de compensació es considerarà desestimanda

Normativa reguladora del silenci administratiu:
article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les Administracións Públiques i procediment administratiu comú.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: