Presentació de factures de proveïdors

Aquest tràmit permet als proveïdors de l’Ajuntament que hagin lliurat un bé, un subministrament o un servei, presentar la corresponent factura al Registre. Els proveïdors de l’Ajuntament poden presentar les seves factures en format elèctronic, sense necessitat d’imprimir-les ni de desplaçar-se a les oficines municipals. Els formats electr`nics admesos són el format factura-e i el format PDF.

Informació general

Ambit temàtic:
Relació amb l'Administració

Ambit organitzatiu:
Intervenció

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit: -

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Factura en format paper, si es presenta presencialment o per correu postal (original).

2. Factura electrònica en format e-factura o en format PDF, per la tramitació telemàtica (original)

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
El termini de pagament de les factures és l'establert als articles 216.4, 222 i 235 del Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic i en l'article 4 de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impúls de la factura electrònica i creació del registre contable de factures del sector públic.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: