Preinscripció i matriculació a l’escola municipal de música

Aquest tràmit permet iniciar el procés de preinscripció i matriculació a l’escola municipal de música

Informació general

Ambit temàtic:
Educació i cultura

Ambit organitzatiu:
Educació

Preu:
La preinscripció no té cap cost. La taxa per la prestació de serveis a l'Escola Municipal de Música dependrà del programa i curs al qual s'accedeixi.

Mitjans de pagament:
A l'Ajuntament de Molins de Rei o a les entitats col·laboradores que determini el mateix Ajuntament.

Qui el pot demanar:
La persona interessada, si és major de 18 anys, o bé un/a representant degudament acreditat/da (mare/ pare o tutor/a legal)

Període de l'any en què es pot demanar:
Segons el calendari anual de preinscripcions i matriculacions al municipi.

Termini de sol·licitud:
El que es determina pel calendari anual de preinscripció i matriculació.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Documentació que cal aportar:
En tots els casos cal aportar: Documents 1, 2 i 3
- Si es vol al·legar existència de germans o germanes matriculats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen: ho comprovarà directament el centre.
- Si es vol al·legar domicili familiar o laboral de l'alumne/a, pare/mare, tutor/a a Molins de Rei: El domicili familiar es comprovarà directament amb el document 3. En el cas de domicili laboral: Document 4
- Si es vol al·legar renda anual de la unitat familiar: Document 5
- Si es vol al·legar discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor/a o germans, igual o superior al 33%: Document 6
- Si es vol al·legar tenir l'edat idònia en relació al grup classe per al qual s'ha fet la preinscripció: es comprovarà amb els document 2 i 3
- Si es vol al·legar condició de família nombrosa o monoparental: Document 7
- Si es vol al·legar procedir d'un centre sufragat amb fons públics, el qual cessa la seva activitat: Document 8

1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI / NIE), o bé dades de la persona que la representi (pare, mare o tutor/a legal).

2. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents referits a la filiació.

3. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. Quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el DNI de la persona sol·licitant, volant municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI.

4. Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l'empresa.

5. Original i fotocòpia de la resolució d'atorgament de la renda mínima d'inserció.

6. Original i fotocòpia del certificat de discapacitat expedit pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya o de l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas s'ha d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%. Es consideren afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33%: els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o gran invalidesa i els pensionistes de classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

7. Original i fotocòpia del carnet de família nombroso o monoparental vigent expedit pel Departament de Benestar i Família. En el cas que no se'n disposi, s'aportarà el certificat provisional que el mateix Departament expedeix quan el carnet està en tràmit. La sol·licitud del carnet no serveix per acreditar aquesta condició.

8. Informes de l'úlltim curs realitzat a l'Escola de Música de la qual es prové.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida en el termini previst. 2. El negociat d'Educació analitzarà la documentació 3. Es publicarà una llista amb el barem provisional. 4. S'obrirà un termini de reclamacions a les llistes del barem provisional 5. Es realitzarà un sorteig públic per a les sol·licituds empatades en puntuació 6. Es publicaran les llistes d'alumnat admès i llista d'espera 7. S'obrirà un període de matrícula per l'alumnat admès.

Termini de resolució:
El termini de resolució és el que determina el calendari anual de preinscripció i matriculació al municipi per a l'Escola Municipal de Música.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Es pot obtenir més informació sobre els estudis musicals a:
- Àrea de Serveis a les Persones (Jacint Verdaguer, 95 bis)
- Escola Municipal de Música Julià Canals (C/ Major, 1)

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa.

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació

Resolució ENS/260/2014, de 7 de febrer, pel la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2014-2015

Normativa local que afecta al tràmit:
Decret d'Alcaldia núm. 705 de 03/04/2014, que aprova el procés de preinscripció i matrícula a l'Escola Municipal de Música Julià Canals per al curs 2014-2015

Ordenança fiscal C-10, Taxa per la prestació de Serveis a l'Escola Municipal de Música Julià Canals

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: