Preinscripció i matriculació a la llar d’infants

Aquest tràmit permet iniciar el procés de preinscripció i matriculació d’alumnes de 0 a 3 anys a les llars d’infants públiques i privades subvencionades.

Informació general

Ambit temàtic:
Educació i cultura

Ambit organitzatiu:
Educació

Preu:
La preinscripció no té cap cost. Quota mensual d'escolarització (jornada completa): 183,79 € Ampliació d'horari, per cada hora, mensualment: 34,91 € Hora esporàdica: 9,28 €

Mitjans de pagament:
En el cas de la llar de gestió directa (LIM el Rodó), el pagament s'efectuarà a l'Ajuntament o a les entitats col·laborades que es determinin. En el cas de les llars de gestió indirecta (LIM el Molí i LIM la Traca), en les mateixes llars d'infants

Qui el pot demanar:
El pare, la mare o tutor/a de l'infant. La sol·licitud també la pot presentar una altra persona, degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Segons el calendari anual de preinscripcions i matriculacions al municipi.

Termini de sol·licitud:
El que es determina pel calendari anual de preinscripció i matriculació.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. L'infant ha de tenir com a mínim 16 setmanes el dia 1 de setembre del curs escolar i fins a 3 anys. (Excepte que hi hagin places disponibles)

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Documentació que cal aportar:
En tots els casos cal aportar: Documents 1, 2 i 3. Segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:
- Si es vol al·legar la proximitat del domicili familiar al centre escolar i al document d'identitat apareix un domicili diferent: Document 4
- Si es vol al·legar la proximitat del domicili laboral al centre escolar: Document 5.
- Si es vol al·legar condició de família nombrosa o monoparental: Document 6.
- Si es vol optar a la puntuació per renda familiar: Document 7.
- Si es vol al·legar condició de discapacitat de l'infant, pare, mare, tutors o germans: Document 8.
- Si es vol al·legar malaltia crònica de l'alumne/a del sistema digestiu, endocrí o metabòlic : Document 9.
- Si es vol al·legar família en que treballin ambdós progenitors/tutors: document 10.
- Si es col al·legar família que sol·licita escolaritzar més d'un fill: aquesta circumstància, l'acreditarà el servei.

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i data de naixement de l'infant i la relació amb el pare, la mare, o la tutoria. Documents d'identificació o filiació d'alumnes estrangers poden acreditar-se amb els documents d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen, traduïts si és el cas.

3. Targeta Sanitària Individual (TIS) de l'alumne

4. Volant de convivència de l'alumne amb la persona sol·licitant. En el moment de la matriculació s'haurà de presentar el DNI / NIE renovat amb la nova adreça.

5. Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l'empresa

6. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. En el cas que no se'n disposi, s'aportarà el certificat provisional que el mateix Departament expedeix quan el carnet està en tràmit. La sol·licitud del carnet no serveix per acreditar aquesta condició.

7. Original i fotocòpia de la resolució d'atorgament de la Renda Mínima d'Inserció

8. Original i fotocòpia del certificat de discapacitat expedit pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya o de l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas s'ha d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%. Es consideren afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33%: els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o gran invalidesa i els pensionistes de classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

9. Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en el qual s'indiqui expressament que l'alumne o l'alumna té diagnosticada una malaltia crònica que aecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'especifiqui de quina malaltia es tracta.

10. Original i fotocòpia del contracte laboral i última nòmina o un certificat emès amb aquest efecte per l'empresa.En el cas de treballadors en el règim d'autònom s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en els cens d'obligats tributaris (model 036) i darrer rebut d'autònoms.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida en el termini previst. 2. El negociat d'Educació analitzarà la documentació 3. Es publicarà una llista amb el barem provisional, amb un número aleatori per a cada sol·licitud 4. S'obrirà un termini de reclamacions a les llistes del barem provisional 5. Es realitzarà un sorteig públic per a les sol·licituds empatades en puntuació 6. Es publicaran les llistes d'alumnat admès i llista d'espera 7. S'obrirà un període de matrícula per l'alumnat admès.

Termini de resolució:
El termini de resolució és el que determina el calendari anual de preinscripció i matriculació al municipi per a les escoles bressol.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Es pot obtenir més informació sobre els projectes educatius a:
- Àrea de Serveis a les Persones
- Llars d'Infants Municipals (LIM el Rodó, LIM el Molí i LIM la Traca)
- Llar d'Infants Privada sufragada amb fons públics (LIP el Cargol)

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. Resolució ENS/260/2014, de 7 de febrer, pel la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2014-2015

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació

Normativa local que afecta al tràmit:
Decret d'Alcaldia 706, de 03/04/2014, que aprova el procés de preinscripció i matrícula a les llars d'infants sufragades amb fons públics de Molins de Rei per al curs 2014-2015

Ordenança fiscal C-10, Taxa per la prestació de Serveis a les Llars d'Infants de titularitat municipal

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: