Petició d’informació gràfica del territori

Aquest tràmit permet fer la sol·licitud de còpies de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris a escala.

Informació general

Ambit temàtic:
Urbanisme, obres i habitatge

Ambit organitzatiu:
Oficina tècnica i obres públiques

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Qualsevol persona física o jurídica, per ella mateixa o a través de representant.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT O PER TELÈFON A l'Àrea de Sostenibilitat i Territori (Plaça de Josep Tarradellas, 1) De dilluns a divendres de 9 a 14h Tel. 936803733 PER INTERNET https://tram.ajuntaments.info/tram/109/catala/Tramites/EE510342504446C79CC9CE6D0ABFBEEE.asp

Documentació que cal aportar:
No es requereix aportar cap documentació.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local que afecta al tràmit:
Es regeix pel que estableix l’Ordenança fiscal que regula la taxa per expedició de documents administratius(C-4).

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT O
  • PER TELÈFON A l'Àrea de Sostenibilitat i Territori (Plaça de Josep Tarradellas, 1) De dilluns a divendres de 9 a 14h Tel. 936803733
  • PER INTERNET https://tram.ajuntaments.info/tram/109/catala/Tramites/EE510342504446C79CC9CE6D0ABFBEEE.asp

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: