Petició de distintiu d’aparcament a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda

Aquest tràmit permet obtenir un distintiu d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. La targeta és personal i intransferible i dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que transporta el titular de la targeta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d’acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent. Hi ha tres modalitats: – targeta per a persones conductores – targeta per a persones no conductores – targeta per a transport col·lectiu

Informació general

Ambit temàtic:
Via pública i mobilitat

Ambit organitzatiu:
Serveis Socials

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:
- Estar empadronat a Molins de Rei

1. Conductor/a: a) sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament
- Tenir més de 18 anys
- Superar el barem de mobilitat
- Tenir el permís de conduir. b) Sol·licitar plaça d'aparcament
- Ser titular de la targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, identificat com a "Titular conductor/a".

2. No conductor/a: a) Sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament
- Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.- Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
- Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus. b) Sol·licitar la plaça d'aparcament
- Ser titular de la targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, identificat com a "Titular no conductor/a"
- El titular ha de ser menor de 18 anys, o si és més gran, ha de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%, d'acord amb l'establert a l'article 3.5 del Decret 97/2002.

3.Transport col·lectiu: a) Sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament
- cal ser persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat. b) Sol·licitar la plaça d'aparcament
- Ser titular de la targeta d'aparcament de transport col·lectiu.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar per sol·licitar el distintiu de permissibitat d'aparcament són:
- En tots els casos els Documents 1, 2 i 3.
- En el cas que la persona amb discapacitat pot conduir cal aportar com a documentació complementària el Document 4.
- En el cas que es demani la targeta d'aparcament de transport col·lectiu cal aportar com a documentació complementària el Document 5.

1. Dades identificatives de la persona amb discapacitat o mobilitat reduïda (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Certificat de discapacitat en el que hi consti la mobilitat reduïda(emès per l'ICASS). En el cas de sol·licitar plaça d'aparcament hi ha de constar el grau i el barem de mobilitat reduïda.

3. Permís de circulació del vehicle. 

4. Permís de conducció.

5. Fitxa tècnica del vehicle.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Reial Decret 971/1999, de 23 de desembre, de procediment per el reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució.

Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació, modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: