Petició de casament civil

Aquest tràmit és el procediment previ a la celebració del matrimoni, mitjançant el qual els contraents acrediten, en expedient tramitat segons la legislació del Registre Civil, que reuneixen els requisits de capacitat establerts al Codi civil per contreure matrimoni.

Informació general

Ambit temàtic:
Relació amb l'Administració

Ambit organitzatiu:
Alcaldia

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Les persones interessades de forma conjunta.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Abans de la caducitat de l'expedient en tràmit que té una validesa anual.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Ser major d'edat, major de 16 anys emancipat o bé tenir de 14 a 16 anys amb dispensa judicial.

2. Només es pot contraure matrimoni amb una persona, no podent estar casat amb dues persones alhora.

3. No poden contraure matrimoni entre si els parents en línia directa per consanguinitat o adopció.

4. No poden contraure matrimoni entre si els condemnats com autors o còmplices de la mort dolosa del cònjuge de qualsevol d'ells.

5. En cas que l'instructor estimi que algun dels contraents està afectat per deficiències o anomalies psíquiques, reclamarà del metge del Registre Civil el dictamen facultatiu oportú que declari la seva aptitud per donar el consentiment.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3 i 4. En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
- Vidus/Vídues: Document 5.
- Divorciats/des o matrimonis anul·lats: Document 6.
- Estrangers/es: Documents 7 i 8.
- Estrangers/es vidus/vídues: Document 9.
- Estrangers/es divorciats/des: Documents 10, 11 i 12.
- Menors de 14 a 16 anys: Document 13.
- Menors de 16 a 18 anys: Document 14.

1.Sol·licitud de matrimoni (facilitada al Registre Civil), emplenada i signada pels sol·licitants (original i fotocòpia).

2. Original i fotocòpia dels dos DNI dels contraents (o si s'escau, del passaport o la targeta de residència), i llibre de família en cas de tenir fills comuns i original i fotocòpia dels dos DNI dels dos testimonis (o si s'escau, del passaport o la targeta de residència).

3.Certificat literal de naixement actualitzat i expedit pel Registre Civil de la localitat de naixement d'ambdós interessats.

4.Certificat d'empadronament que acrediti el domicili dels dos últims anys dels dos sol·licitants. Si durant els dos darrers anys s'hagués canviat de municipi, també el padró de l'anterior municipi.

5.Certificat d'anterior matrimoni i certificat literal de defunció de l'anterior cònjuge (Registre Civil del lloc de celebració del matrimoni i de la defunció).

6.Certificació literal de l'anterior matrimoni amb l'anotació marginal del divorci o nul·litat (Registre Civil del lloc de celebració del matrimoni). En el cas que l'anotació no hagi estat practicada, s'haurà de presentar testimoni de la Sentència, amb de

7.Certificat literal de naixement actualitzat, legalitzat i traduït, si s'escau (expedit per l'autoritat competent del país de nacionalitat del sol·licitants).

8.Certificat d'empadronament actual i dels dos últims anys o certificat consular que ho acrediti (Ajuntament del lloc de residència o consolat corresponent).

9.Certificat literal de l'anterior matrimoni i certificat literal de defunció de l'anterior cònjuge (Registre Civil del lloc de celebració del matrimoni expedit per l'autoritat competent del país corresponent).

10.Certificat literal de l'anterior matrimoni amb l'anotació marginal de divorci o nul·litat (Registre Civil del lloc de celebració del matrimoni expedit per l'autoritat competent del país corresponent).

11.Certificat de l'estat civil actual (Consolat, Ambaixada o autoritat competent del país corresponent).

12. Certificat de capacitat matrimonial (document a aportar pels ciutadans de França, Alemanya, Luxemburg, Àustria, Itàlia, Portugal, Països Baixos i Antilles Neerlandeses, segons el Conveni de Munic, en el cas de desitjar celebrar el matrimoni civil a Es

13. Document de dispensa judicial de l'impediment de prohibició d'edat, tramitat en el Registre Civil.

14. Document d'emancipació.

15. Certificació literal de naixement amb inscripció marginal d'emancipació.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
La tramitació de l'expedient, un cop obert, dura entre 30 i 50 dies.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure matrimoni.

Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de Família.

Llei 35/1994 de Modificació del Codi Civil en Matèria d' Autorització del Matrimoni Civil pels Alcaldes.

Instrucció de 26 de gener de 1995 de la Direcció General de Registres i Notariat sobre l'Autorització del Matrimoni Civil pels Alcaldes.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: