Modificació excepcional dels horaris comercials del Mercat Municipal

Procediment administratiu mitjançant el qual es sol•licita la modificació excepcional dels horaris comercials del Mercat Municipal, atenent a raons d’interès públic, per part de l’Ajuntament, que haurà de resoldre mitjançant Resolució d’Alcaldia, previ informe de l’òrgan de participació sectorial que reguli els temes de comerç. Els horaris comercials generals de la planta del Mercat seran els següents: •Dilluns de 8:00 a 14:00 •De dimarts a dijous de 8:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 •Divendres de 8:00 a 20:30 •Dissabtes de 8:00 a 15:00 L’horari comercial de la planta -1, serà de dilluns a dissabte de 8:00 a 20:30, com a màxim. L’activitat de les tardes quedarà establerta en un mínim de 3 hores continuades.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Podrà sol•licitar la modificació d’horaris del Mercat Municipal, la Junta de l’Associació de Venedors del Mercat Municipal.

Període de l'any en què es pot demanar:
En qualsevol moment

Termini de sol·licitud:
Tres mesos

Requisits a complir: -

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Plaça Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la següent documentació:

1. Instància genèrica

2. Calendari del Mercat Municippal amb horaris comercial per l'any corresponent

3. DNI, NIE o passaport del representant

4. Document acreditatiu de la representació de la persona interessada

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1.Registre d'entrada de les modificacions horàries sol·licitades per l'Associació de Venedors del Mercat Municipal. 2.Emtre informe tècnic per part del Director de Mercats. 3.Elaborar proposta de Dictamen del Departament de FCCT al Consell Consultiu de Comerç, d'acord amb l'informe tècnic emés pel Director de Mercats. 4.Debat en el Consell Consultiu de Comerç. 5.Elaboració Dictamen del Consell Consultiu de Comerç. 6.Elaboració informe tècnic per part del Director de Mercats, recollint les consideracions del Consell Consultiu de Comerç. 7.Elaboració informe jurídic. 8.Emetre informe proposta de decret. 9.Dictar decret d’Alcaldia. 10.Notificar la resolució. 11.Fi del procediment

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE núm. 264, de 04/11/2003). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003).

Llei 4/1999, de 13 de gener de modificació parcial de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals

Normativa local que afecta al tràmit:
Reglament del Consell Consultiu de Comerç de Molins de Rei

Reglament del Mercat Municipal de Molins de Rei

Efectes del silenci administratiu:
Negatiu

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Plaça Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: