Modificació/ baixa en el registre municipal d’unions estables de parella

Aquest tràmit permet obtenir el document acreditatiu d’haver fet baixa al registre municipal d’unions estables de parella o bé modificar les dades que consten en aquest registre, per no correspondre’s actualment amb la situació de les persones registrades. Les causes que motiven la baixa o la modificació de la inscripció poden ser: 1. Per mutu acord. 2. Per voluntat unilateral d’un dels dos membres de la parella, notificada fefaentment a l’altre. 3. Per defunció d’un dels membres. 4. Per separació de fet durant més d’un any. 5. Per matrimoni d’un dels membres.

Informació general

Ambit temàtic: -

Ambit organitzatiu:
OAC

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Les persones inscrites en el registre municipal d'unions estables de parella, podent-se realitzar a instància d’un sol membre de la parella.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir: -

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Declaració jurada, individual o conjunta de la voluntat de causar baixa o modificar les dades que consten al registre municipal d'unions estables de parella.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: