Llicència de legalització

Aquest tràmit té la consideració d’obra major i permet sol·licitar la llicència per les obres efectuades amb anterioritat i sense la preceptiva llicència municipal o sense ajustar-se a les condicions d’aquesta per tal de regularitzar la situació de les obres executades, sempre que la legalització sigui urbanísticament possible, d’acord amb la normativa urbanística, el Pla General Municipal d’Ordenació vigent i les Ordenances Municipals aplicables.

Informació general

Ambit temàtic:
Activitats

Ambit organitzatiu:
Edificació

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal B-4, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i l'Ordenança fiscal C-2, Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé una/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requísit especific.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Especificar la referència cadastral (p.ex.: rebut IBI de l'edifici o entitat objecte de llicència).

3. Dos exemplars del projecte tècnic, visat pel Col·legi professional, i signat pel tècnic i pel propietari o promotor.

4. Cal aportar el contingut del projecte en suport informàtic (format PDF) juntament amb la declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.

5. Certificat de solidesa, visat pel seu Col·legi professional i signat pel tècnic.

6. Fotografies actualitzades.

7. Carta de liquidació de les taxes corresponents.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la instància genèrica i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent. 2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes corresponents. 3. Des de l'àmbit corresponent procediran a fer l'informe. Si l'informe és favorable o desfavorable, s'aprovarà o es denegarà la llicència a través de la Junta de Govern Local. 4. L'Ajuntament us farà arribar la resolució de la llicència.

Termini de resolució:
La tramitació d'aquests expedients de legalització serà la mateixa que cal donar a l'acte que es legalitza, independentment de la sanció que procedeixi tramitar en cas que sigui pertinent.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme -TRLU-

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal B-4, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança fiscal C-2, Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini d'un mes o de dos mesos, segons es tracti de la legalització d'una obra menor o major, respectivament, sense resolució expressa ni notificació, s'entén estimada la sol·licitud de llicència, segons article 82 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-, llevat quan la sol·licitud tingués com a conseqüència que es transferissin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic, o al servei públic o que tractant-se d'obres de nova planta no s'hagin complert els deures exigits per la normativa urbanística aplicable i el planejament, o per la manca d'informes preceptius i vinculants d'altres administracions que siguin vinculants de l'atorgament de la llicència, en els quals casos s'entendrà desestimada. En cap cas es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la Llei d'Urbanisme o el planejament urbanístic.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Àmbits relacionats: Economia, empreses, negocis i feina / El teu habitatge

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: