Inscripció a la fira de la Candelera

Per tal de participar com a expositor a la Fira és requisit indispensable formalitzar la sol·licitud d’inscripció i posteriorment formalitzar el contracte d’expositor. L’organització es reserva el dret de canviar els espais adjudicats quan per causes de força major o sobrevingudes no pogués posar a disposició de l’expositor l’espai adjudicat. En el cas de la Fira de la Candelera els expositors que hagin assistit a edicions anteriors a la Fira tindran prioritat per a formalitzar la seva reserva d’espai d’acord amb el calendari de contractació que s’estableixi per a cada sector firal. La formalització de la sol•licitud d’inscripció no implica la reserva d’espai. La reserva d’espais no serà efectiva fins que s’hagi fet el pagament corresponent i s’hagi fet arribar el comprovant de pagament i la sol•licitud d’inscripció degudament signada a l’Oficina de la Fira de la Candelera.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
Hi han diferents preus (tarifes) segons sector Firal, metres, si té alguna prmoció ects.. Aquestes tarifes estan penjades al web de la Fira de la candelera www.candelera.cat

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
FIRA CANDELERA Qualsevol persona física o jurídica que compleixi les condicions inapel•lables per a la participació com a expositor a la Fira de la Candelera següents:
- La formalització de la sol•licitud d'inscripció.
- Estar al corrent de les obligacions tributàries corresponents segons l'activitat.
- La formalització del contracte d'expositor.
- Estar en possessió de la credencial d'expositor.
- El pagament de l'import total del contracte dins dels terminis establerts.
- L'acceptació íntegra de totes les normes que regeixen la Fira.
- En el cas de les empreses del sector alimentari i de les persones manipuladores d'aliments també es considera condició inapel•lable el compliment del Reial decret 202/2000, d’11 de febrer, pel qual s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments i de la resta de legislació vigent en matèria sanitària

Període de l'any en què es pot demanar:
En funció del calendari de contractació que s’estableixi per a cada sector firal i en el cas de cada fira que s'indicarà a la carta informativa que s'envia anualment

Termini de sol·licitud:
En funció del calendari de contractació que s’estableixi per a cada sector firal i en el cas de cada fira que s'indicarà a la carta informativa que s'envia anualment

Requisits a complir: -

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
La tramitació e spot fer mitjançant ajuntament o directament amb la oficina de contractació de la Fira de la Candelera Carrer Mercat 3 , primer b 966686453 info@expogestio.com

Documentació que cal aportar:
Per a la formalització del contracte és necessari presentar la següent documentació:

1. Sol·licitud d'inscripció degudament emplenada i signada

2. Comprovant de pagament

3. Certificat d'alta de l’IAE

4. NIF o DNI del titular de l'estand/parada

5. Darrer rebut pagat del règim especial de treballadors autònoms (RETA)

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Reial decret 202/2000, d’11 de febrer, pel qual s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments i la resta de legislació vigent en matèria sanitària

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

    La tramitació e spot fer mitjançant ajuntament o directament amb la oficina de contractació de la Fira de la Candelera Carrer Mercat 3 , primer b 966686453 info@expogestio.com

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: