Declaració responsable per a establiments d’allotjament turístic

Aquest tràmit té per finalitat realitzar la corresponent declaració responsable necessària per a iniciar l’activitat d’un establiment d’allotjament turistic. S’entenen com a establiments d’alotjament turístic aquells locals i instal·lacions oberts al públic on, de manera habitual i amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a les persones usuàries, mitjançant un preu, allotjament temporal en les unitats d’allotjament, així com d’altres serveis turístics d’acord amb les condicions que estableix la normativa. Els serveis turístics són els adreçats a atendre les demandes de les persones usuàries dels establiments d’allotjament turístic, incloent-hi el gaudi de les instal·lacions i locals. La prestació dels serveis d’allotjament es considera servei turístic quan s’ofereix en combinació amb qualsevol dels següents: a) Cambres de bany i serveis higiènics amb els elements necessaris per a la seva utilització, amb neteja i reposició incloses en el preu. b) Servei de neteja periòdica inclosa en el preu, de les unitats d’allotjament i/o instal·lacions comunes mentre hi són allotjades les persones usuàries. Aquest servei s’exceptua en el cas dels albergs mòbils, semimòbils i fixos en els establiments de càmping. c) Canvi de roba de llit i bany inclòs en el preu. d) Servei de menjador en el mateix establiment. e) Servei de bugaderia. f) Servei d’habitacions. g) Servei de recepció, seguretat i/o vigilància les 24 hores. Els serveis dels apartats a) i b) són de prestació obligatòria. L’obligatorietat de la prestació de la resta de serveis turístics és exigida en funció de la tipologia de l’allotjament i la seva categoria, sens perjudici que uns vagin inclosos en el preu de la pernoctació o jornada i altres es puguin pagar a part. Els establiments d’allotjament turístic no es poden constituir en habitatges, amb l’única excepció dels establiments de turisme rural i no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries turístiques, en cap cas. No s’engloben en aquest tràmit aquells establiments i instal·lacions residencials regulats per normativa sectorial pròpia, com ara, instal·lacions juvenils, residències per a gent gran, residències per a estudiants, així com establiments en els quals s’exerceixen activitats de naturalesa sexual o anàlegs.

Informació general

Ambit temàtic:
Activitats

Ambit organitzatiu:
Activitats

Preu:
Segons ordenances fiscals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha, sempre abans de començar l'activitat.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Complir els requisits exigits per la normativa turística general i aquells específics en funció de la tipologia de l’establiment (hotels, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural).

2. Disposar de l’habilitació corresponent per a prestar els serveis turístics corresponents: a) Cambres de bany i serveis higiènics amb els elements necessaris per a la seva utilització, amb neteja i reposició incloses en el preu. b) Servei de neteja periòdica inclosa en el preu, de les unitats d’allotjament i/o instal·lacions comunes mentre hi són allotjades les persones usuàries. c) Canvi de roba de llit i bany inclòs en el preu. d) Servei de menjador en el mateix establiment. e) Servei de bugaderia. f) Servei d’habitacions. g) Servei de recepció, seguretat i/o vigilància les 24 hores.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona/es propietària/àries (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Dades de l'establiment (ubicació, tipus d’allotjament, capacitat i auto classificació).

3. Declaració responsable conforme es compleixen els requisits exigits per la normativa turística general i aquells específics en funció de la tipologia de l’establiment (hotels, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural).

4. Declaració de disposar de pòlissa de responsabilitat civil

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
Efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.

Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: