Comunicació prèvia d’habitatges d’ús turístic

Aquest tràmit té per finalitat realitzar la corresponent comunicació prèvia per a destinar un habitatge a l’ús turístic davant l’ajuntament competent. S’entén com a habitatge d’ús turístic aquell que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada (dues o més vegades dins el període d’un any) i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada (un període de temps continu igual o inferior a 31 dies), en condicions d’immediata disponibilitat i amb les característiques que estableix la normativa vigent. Els habitatges d’ús turístic se cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió per estances o habitacions.

Informació general

Ambit temàtic:
Activitats

Ambit organitzatiu:
Activitats

Preu:
Segons ordenances fiscals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha, sempre abans de començar l'activitat.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Disposar de la cèdula d'habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges. Els habitatges no poden ser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula.

2. Els habitatges han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, amb la finalitat de prestar un servei d’allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, tot en perfecte estat d’higiene.

3. El propietari o propietària de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a persones usuàries i veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.

4. El propietari o propietària o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.

5. La condició d’habitatge d’ús turístic impedeix al propietari o propietària al·legar-ne la condició de domicili als efectes d’impedir-hi l’actuació inspectora de les autoritats competents.

6. La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està prohibida per l’ordenació d’usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona/es propietària/àries (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Dades de l'habitatge i de la seva capacitat legal màxima.

3. Número de telèfon per atendre de manera immediata comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.

4. Identificació de l’empresa d’assistència i manteniment de l’habitatge.

5. Declaració responsable conforme l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat.

6. En el supòsit que hagi estat encomanada la gestió de l’habitatge, el document de comunicació prèvia contindrà, a més de l’anterior: a) Dades de la persona gestora. b) Declaració responsable conforme la persona gestora disposa de títol suficient.

7.certificat FAVORABLE de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010

8.La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.

9 qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Instància comunicació 2. Comprovació documentació 3. Assabentat comunicació

Termini de resolució:
Efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.

Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca:
Habitatges ús turístic.

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: