Bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Aquest tràmit permet demanar la bonificació sobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres. 1.- Bonificació del 95% de l’impost les obres de restauració, reparació i rehabilitació d’edificis inclosos en el catàleg d’edificis del patrimoni històric i arquitectònic de Molins de Rei, sempre i quan no s’alteri la forma i la tipologia de l’edifici, ni els elements que hagin motivat la seva catalogació. 2.- Bonificació del 95% de l’impost les obres d’embelliment, reparació i rehabilitació de façanes i mitgeres al descobert d’edificis existents, independentment del pressupost d’execució material que tingui aquesta obra. Aquesta bonificació només s’aplicarà a l’import que correspongui als conceptes anteriorment especificats i en cap cas a altres obres de reforma o rehabilitació de l’edifici que s’incorporin al mateix projecte d’obres. 3.- Bonificació del 95% de l’impost les obres derivades del canvi de sistema de subministrament de l’aigua d’aforament a comptador, independentment del pressupost d’execució material que tinguin aquestes obres. 4.- Bonificació del 90% de l’impost les obres derivades de la instal·lació d’ascensors en edificis existents d’habitatge plurifamiliar, en els quals hi hagi constituïda la corresponent comunitat de propietaris o estiguin en règim de lloguer. 5.- Bonificació del 90% de l’impost les obres que calgui realitzar en edificis d’habitatge plurifamiliar existents, per adaptar-lo, total o parcialment, a la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, independentment del pressupost d’execució material que tingui aquesta obra. 6.- Bonificació de fins al 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal•lacions o obres que siguin d’especial interès o utilitat municipals ateses circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment del treball que justifiquin el reconeixement d’aquesta bonificació. El subjecte passiu sol•licitant haurà de ser una entitat sense ànim de lucre.

Informació general

Ambit temàtic:
Ajuts a la persona

Ambit organitzatiu:
Rendes

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any

Termini de sol·licitud:
Sempre i quan no hagi prescrit el dret a demanar-la.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits exposats en els supòsits 1 a 6 exposats en l'apartat "Descripció" del tràmit.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
La que acrediti el compliment dels requisits de l’apartat anterior.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
El Negociat d’Obres a la vista del projecte d’obres i de la resta de documentació presentada, determinarà si l’obra reuneix els requisits exigits per a poder gaudir de la bonificació, i en el cas que l’aplicació de la bonificació fos indeguda, informarà al Negociat de Rendes per practicar la liquidació definitiva de l’impost, així com la liquidació dels interessos de demora que correspongui, sense perjudici de la possible incoació del procediment sancionador per gaudir o obtenir indegudament d’un benefici fiscal

Termini de resolució:
La sol·licitud de bonificació s’ha de resoldre en el termini de sis mesos comptats des de la seva presentació.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Aquestes bonificacions no són acumulables.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal B-4, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Efectes del silenci administratiu:
Si transcorregut el termini de sis mesos (a comptar des de la data de registre de la sol•licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, cal entendre que ha estat desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: