Autorització o comunicació per encendre foc

En el període comprès entre el 15 de març de març a el 15 d’octubre aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització que expedeix el Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per a fer foc. Aquesta autorització únicament permet encendre foc per dur a terme les activitats següents: – Realització de treballs apícoles en qualsevol punt del territori forestal de Catalunya. – Realització de treballs forestals que generen restes vegetals en període d’alt risc d’incendi forestal. – Fer foc en terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta. El permís s’atorgarà per un dia (només amb caràcter excepcional, i a petició de la persona sol·licitant, es pot concedir per a dos dies) i és necessari tenir l’autorització expressa del/de la propietari/propietària. En el període comprès entre el 16 d’octubre a el 14 de març serà necessari comunicar / sol·licitar autorització a l’Ajuntament la realització d’un foc per a la crema de restes vegetals procedents de l’activitat agrícola o forestal. La crema es pot fer en diversos dies per tal de no cremar grans quantitats en una sola vegada, i és necessari tenir l’autorització expressa de la persona propietària de la finca.

Informació general

Ambit temàtic:
Salut pública i Medi Ambient

Ambit organitzatiu:
Custòdia de l'entorn

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Amb l'antelació que fixi el Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
En la comunicació i en la sol·licitud d'autorització del 16 d'octubre al 14 de març els documents a aportar són: 1 i 2 En el cas d'autorització del 15 de març al 15 d'octubre els documents a aportar són:
- En el cas de treballs apícoles els documents 1 i 3
- En el cas de treballs forestals els documents 1 i 4
- En altres casos els documents 1 i 5

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Imprès de sol·licitud d'autorització de fer foc. http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=34ab9f3bcd0f3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=34ab9f3bcd0f3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8659d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&idTipusAction=1&idAction=2#apartat2pas2

3. Imprès de sol·licitud d'autorització de fer foc per la realització de treballs apícoles. http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=34ab9f3bcd0f3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=34ab9f3bcd0f3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8659d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&idTipusAction=1&idAction=1#apartat2pas2

4. Imprès de sol·licitud d'autorització per realitzar treballs forestals. http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=34ab9f3bcd0f3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=34ab9f3bcd0f3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8659d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&idTipusAction=1&idAction=1#apartat2pas2

5. Imprès de sol·licitud d'autorització per fer foc en terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta. http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=34ab9f3bcd0f3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=34ab9f3bcd0f3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8659d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&idTipusAction=1&idAction=1#apartat2pas2

Impresos:

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=34ab9f3bcd0f3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=34ab9f3bcd0f3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8659d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&idTipusAction=1&idAction=2 apartat2pas2#

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=34ab9f3bcd0f3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=34ab9f3bcd0f3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8659d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&idTipusAction=1&idAction=1 apartat2pas2#

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
Tramitar la sol·licitud Esperar la recepció de l'autorització per poder fer foc

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Mesures Preventives:
- Netejar la zona en la qual s'efectuï la crema i/o aquella en la qual s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
- La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
- La crema començarà i acabarà amb llum de dia, a excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
- Cal apagar el foc amarant les brases amb aigua per a després barrejar-la amb cendres i terra, fins a que deixi de fumejar.
- En cas de cremes en finques colindants amb autopistes o carreteres, aquestes cremes es suspendran si la direcció del fum incideix desfavorablement en la seguretat vial.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Reial Decret Llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria d'incendis forestals.

ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals

Normativa local que afecta al tràmit:
Normes urbanístiques del Pla General Metropolità (PGM)

Nomes urbanístiques del Pla Especial de Protecció i Conservació del Parc de Collserola

Decret 146/2010, de 19 d'octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: