Autorització de reserva d’espai a la via pública per obres

Aquest tràmit permet realitzar la sol·licitud d’autorització per a l’establiment d’una reserva temporal d’estacionament de vehicles amb la finalitat de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega de materials d’obra i similars (tall parcial de la via pública, reserva d’estacionament (regulat/no regulat), reserva d’espai a la vorera..) Es tracta d’autoritzar a particulars i empreses constructores l’ús privatiu d’un tram de calçada o vorera, sempre i quan les obres que es realitzin hagin obtingut la preceptiva llicència municipal. Per tal de garantir que en el moment de l’ocupació l’espai està lliure de vehicles (sempre i quan es tracti d’una zona d’estacionament o zona de càrrega i descàrrega), l’empresa haurà d’encarregar-se de col.locar la senyaltizació de prohibit parar i estacionar en l’àmbit de l’ocupació amb una antel.lació mínma de 48 hores, informant d’aquest fet a la Guàrdia Urbana (c. Rubió i Ors)

Informació general

Ambit temàtic:
Via pública i mobilitat

Ambit organitzatiu:
Mobilitat

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal C-8, Taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any. No s'atorgaran permisos durant la celebració de la Festa Major i Fira de la Candelera dins dels carrers d'àmbit d'influència.

Termini de sol·licitud:
Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament.

Requisits a complir:
De manera general s'han de complir les següents condicions, tot i que en el permís apareixeran condicions de caràcter particular:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. L’ocupació s’ha de fer de forma reglamentària, sense perjudicar un tercer, i segons l'horari l'autortizat. De manera general no es permetrà l'ocupació de carrers principals en hora punta.

3. La zona s’haurà de mantenir neta de tal manera que no hi hagin elements que impedeixin la circulació dels vianants. Està prohibida l’acumulació de runa i acopi de materials en la vorera.

4. La senyalització de la zona afectada durant l’ocupació de la via pública corre a càrrec del sol•licitant, i haurà de ser la necessària per garantir el pas segur de tots els usuaris de la via pública.

5.Durant la celebració i setmana prèvia a les dates de les celebracions de la Festa Major (29 de setembre) i la Fira de la Candelera (primer cap de setmana de febrer) queda expressament prohibit ocupar la via pública en tot l’àmbit d’influència. Tampoc es podrà ocupar la via pública els divendres en els carrers que formen part de la zona de celebració dels Encants setmanals.

6. El període d'autorització no superarà mai el venciment d'execució de les obres.

7. Finalitzades les obres o el període d'autorització, el sol·licitant ha de retirar la senyalització i deixar la via pública en les mateixes condicions que abans de l'ocupació

8. Si l'ocupació es realtizés amb una formigonera, resta espressament prohibit netejar-la en els embornals de la via pública.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Plànol d'emplaçament de la zona.

3. Fotografies de la zona.

4. Carta de pagament de la taxa establerta per l'ocupació de la via pública.

Impresos:

Model autorització tràmits Ajuntamentpdf.pdf Model%20autorització%20tràmits%20Ajuntamentpdf.pdf

Instància genèrica.pdf Instància%20genèrica.pdf

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
Una vegada realitzada la petició: 1-Es realitza una inspecció per part dels serveis tècnics. D'aquesta insepcció es derivaran les condicions particulars del permís. 2- Es realitza l'informe tècnic corresponent que és la base per a l'atorgament del permís de reserva d'espai a la via pública, mitjançant DECRET D'ALCALDIA.

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal C-8, Taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: