Aprovació del calendari anual del Mercat Municipal

Procediment administratiu mitjançant el qual l’Ajuntament estableix, de comú acord amb l’Associació de Venedors, un calendari de treball i de vacances, amb caràcter anual, obligatori per a tots els establiments, per tal de garantir el servei públic.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Pot sol•licitar l’aprovació del calendari anual de treball i vacances del Mercat Municipal, l’Associació de Venedors del Mercat Municipal.

Període de l'any en què es pot demanar:
La sol·licitud es podrà presentar durant el primer trimestre de l’any.

Termini de sol·licitud:
Tres mesos

Requisits a complir: -

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h A l'Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Pl.Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la següent documentació:

1. Instància genèrica

2. DNI, NIE o passaport del representant

3. Document acreditatiu de la representació de la persona interessada.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1.Registre d'entrada planificació vacances sol·licitades per l'Associació de Venedors del Mercat Municipal. 2.Emtre informe tècnic per part del Director de Mercats. 3.Elaboració informe jurídic. 4.Emetre informe proposta de decret. 5.Dictar decret d’Alcaldia. 6.Notificar la resolució. 7.Fi del procediment

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE núm. 264, de 04/11/2003). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003).

Llei 4/1999, de 13 de gener de modificació parcial de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 12, de 14/01/1999).

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992).

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC núm. 2066, de 23/06/1995).

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals (DOGC núm. 1076, 02/02/1988).

Normativa local que afecta al tràmit:
Reglament del Mercat Municipal de Molins de Rei (BOPB núm. 222, de 15/09/2007).

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h A l'Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Pl.Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: