Alta, modificació o baixa activitat ENLAIRA’T

El tràmit de l’alta a l’Activitat ENLAIRA’T permet accedir a una activitat que posa a disposició de les empreses la domiciliació en el Centre de Serveis a les Empreses “Joan N. García Nieto” ubicat al carrer Francesc Layret núm. 15 de Molins de Rei, i que ofereix espais d’oficina compartits, sales de reunions, l’ús privatiu d’una bústia que permet recepció de la correspondència i servei de recepció de trucades. També, segons la necessitat de l’empresa, es pot accedir a packs que inclouen l’ús exclusiu d’una taula i una cadira d’oficina, d’un armari amb clau, equipament informàtic dotat de connexió a Internet i telèfon. Hi ha una sèrie de serveis del Centre, dels quals l’usuari d’Enlaira’t també en gaudirà, que es consideraran inclosos en el preu públic de les prestacions bàsiques, com ara: – Enllumenat dels espais – Climatització dels espais – Neteja d’espais – Ús dels serveis Els horaris i les dates de funcionament de l’Activitat Enlaira’t seran els d’obertura i funcionament del Centre: habitualment de 8:00 a 20:00 hores, de dilluns a divendres; i en els períodes d’agost, Setmana Santa i Nadal només en horari intensiu, de 8:00 a 15:00 hores, de dilluns a divendres. Aquests horaris podran ser modificats per raons d’interès públic per part de l’Ajuntament. El tràmit de modificació de l’Activitat ENLAIRA’T permet sol·licitar el canvi del pack de prestacions de la “Activitat Enlaira’t”. La condició d’usuari de l’Activitat Enlaira’t s’extingeix per qualsevol de les causes següents: – Finalització del període o de la pròrroga. – Renuncia voluntària de l’usuari. – Revocació de la condició d’usuari per manca de pagament en període voluntari dels preus públics, o per l’incompliment de les obligacions establertes. – Reorganització dels serveis, programes i activitats del departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament en general i d’Enlaira’t en particular, i/o raons d’interès públic

Informació general

Ambit temàtic:
Treball, empresa i autoocupació

Ambit organitzatiu:
Empresa

Preu:
El que estableix l’Ordenança fiscal E-12, Preu públic de l’Activitat Enlaira’t (es preveu bonificacions). En el cas de modificació i baixa el tràmit és gratuït.

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
Emprenedors i empresaris que, en la fase prèvia i d’inici de la seva activitat empresarial, necessitin per a la gestió de la mateixa compartir despeses i equipaments com ara: taula, equip informàtic, connexió a Internet, recepció de visites i trucades i altres usos empresarials compartits, així com tenir un domicili postal, per a la recepció de correu ordinari, fax, etc. En el cas que la demanda faci necessària la selecció de candidats, els criteris de priorització que la Comissió de selecció i seguiment tindrà en compte, entre d’altres, són:
- Empreses assessorades pels serveis d’assessorament d’empresa de l’Ajuntament de Molins de Rei i que ja estiguin constituïdes.
- Empreses que tinguin el domicili fiscal de l’empresa a Molins de Rei.
- Empreses que vulguin instal•lar la seu social a Molins de Rei.
- Empreses definides com a sector estratègic per la Comissió de selecció i seguiment. Els sectors estratègics seran els que estiguin a l’entorn de les noves tecnologies, el medi ambient, la ciència i la investigació, els serveis de proximitat, etc.
- Empreses que estiguin en els primers dos anys de creació.
- Empreses creades per persones dels col•lectius prioritaris definits pel Servei d’Ocupació de Catalunya Podran sol•licitar el canvi de pack les empreses que ja ostentin la condició d'usuari de la l'Activitat Enlaira't.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l’any

Termini de sol·licitud:
En cas de renúncia voluntària de l’usuari, aquesta haurà de ser expressada per escrit a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa o a qualsevol dels punts de registre de l’Ajuntament de Molins de Rei amb un mínim d’1 mes d’antelació.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Empresa que estigui dintre dels seus primers tres anys de creació

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PER CORREU ELECTRÒNIC empresa@molinsderei.cat PER TELÈFON Trucant al 93.668.48.12

Documentació que cal aportar:
En el cas d’Alta:
- Per a tots els casos: Documents 1 a 3
- En cas que no hagi estat usuari del Servei de Creació d’Empresa de l’Ajuntament de Molins de Rei: Documents 4 i 5
- En cas d’actuar en representació: Documents 6 i 7 En el cas de modificació o baixa: Documents 2, 6 i 7

1.- Sol·licitud d’alta en l’Activitat Enlaira’t

2.- DNI o NIE

3.- Declaració censal d’alta (model 036 o 037)

4.- Pla d’empresa

5.- Informe de viabilitat

6
- Document d’identitat de la persona representant (DNI, NIE o passaport)

7.- Documentació acreditativa de la representació

Impresos:

Sol·licitud d'alta en l'Activitat ENLAIRA'T http://Sol·licitud d'alta en l'Activitat ENLAIRA'T

Sol·licitud de canvi de Pack en l'activitat ENLAIRA'T http://Sol·licitud de canvi de Pack en l'activitat ENLAIRA'T

Instància genèrica http://Instància genèrica

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
Enviar la documentació al correu electrònic empresa@molinsderei.cat, i des de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa es posen en contacte amb el sol·licitant, que prèviament ha comprovat la instància de sol·licitud i documentació aportada. L’Oficina d’Atenció a l’Empresa registra la sol·licitud, i deriva la documentació a la Comissió de selecció i seguiment que emet document de condició d’usuari i si s’escau, d’autorització de packs i lliura a l’usuari document d’alta d’inici de les prestacions. Emetre document de modificació de packs, si és el cas.

Termini de resolució:
En el cas d'Alta: dos mesos En el cas de Baixa: tres mesos

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
El període de vigència inicial de la condició d’usuari serà com a màxim d’un any. Aquest termini és prorrogable.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE núm. 264, de 04/11/2003). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003).

Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 12, de 14/01/1999).

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992).

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (BOE núm. 80, de 03/04/1985).

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals (DOGC núm. 1076, 02/02/1988).

Normativa local que afecta al tràmit:
Condicions Generals d’accés i d’ús dels usuaris que tenen per finalitat l’articulació del funcionament de l’Activitat Enlaira’t aprovades per Resolució d’Alcaldia número 514 a Molins de Rei en data 10 de març de 2011.

Ordenança fiscal E-12, Preu públic de l’Activitat Enlaira’t

Efectes del silenci administratiu:
Negatiu

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 12, de 14/01/1999).

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PER CORREU ELECTRÒNIC empresa@molinsderei.cat
  • PER TELÈFON Trucant al 93.668.48.12

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: