Al·legacions a una sanció de trànsit

Aquest tràmit permet: A) presentar ESCRIT D’AL·LEGACIONS contra una denúncia de butlleti municipal relativa infracció de circulació de trànsit o de zona blava B) presentar un RECURS DE REPOSICIO contra una resolució sancionadora per la qual s’imposa la sanció o per la qual es desestimen les al·legacions que ja es van presentar anteriorment

Informació general

Ambit temàtic:
Protecció i seguretat ciutadana

Ambit organitzatiu:
Governació

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona denunciada o sancionada per una infracció de trànsit o de zona blava, o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/ada.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
A) En el cas de presentar ESCRIT D'AL·LEGACIONS: durant el termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la notificació de la denúncia a la persona denunciada. B) En el cas de presentar RECURS DE REPOSICIO: durant el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució sancionadora a la persona denunciada

Requisits a complir:
En tots els escrits que es presentin s'haurà d'indicar el número de butlletí de denúncia, el número de l'expedient, la matrícula del vehicle i la data de la denúncia.

El RECURS DE REPOSICIÓ només es pot fonamentar en qualsevol dels motius de nulitat o anul·labilitat previstos en els articles 62 i 63 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
La persona denunciada pot presentar tota aquella documentació que estimi convenient per a la seva defensa. En el cas que l'escrit d'al·legacions o el recurs de reposició no el signi la persona denunciada sinó que ho faci un representant en nom seu, s’haurà d’acreditar la representació per poders notarials o per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna o bé mitjançant compareixença personal de la persona denunciada.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu l'escrit d'al·legacions o el recurs de reposició juntament amb la documentació que considereu oportuna. En el cas que no el signi la persona denunciada sinó que ho faci un representant en nom seu, s’haurà d’acreditar la representació per poders notarials o per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna o bé mitjançant compareixença personal de la persona denunciada. 2. El departament de Governació analitza la documentació i donarà la tramitació que correspongui 3. Un cop finalitzada la tramitació, l'órgan instructor emetrà la proposta de resolució i l'elevarà a l'òrgan competent perquè dicti la resolució corresponent. 4. Un cop finalitzat el procediment, se us comunicarà la resolució dictada. I

Termini de resolució:
A) ESCRIT D'AL·LEGACIONS El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de l'expedient sancionador és d'un any des de la seva iniciació, deduint els terminis de suspensió motivats pel coneixement dels fets per la jurisdicció penal, quan s'escaigui. Dit termini també es suspendrà quan es doni algun dels supòsits indicats en la legislació vigent que sigui d'aplicació. B) RECURS DE REPOSICIO El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del recurs serà d'un mes.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
PAGAMENT DE LA DENUNCIA AMB REDUCCIÓ: Es pot fer el pagament de la multa amb reducció del 50% dins el termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la notificació de la denúncia. El pagament amb reducció comporta la renúncia a formular al·legacions, o bé l'arxiu en el cas que s'hagi presentat, i en tots dos casos comporta, , entre d'altres efectes, la finalització del procediment, sense resolució expressa, i només es podrà recòrrer davant dels tribunals de justícia de Barcelona en el termini de dos mesos a partir del pagament, llevat que es tracti de les infraccions previstes als articles 65.5.h) i 65.6 de la Llei de Seguretat Viària, a les que no és aplicable dita reducció. DENUNCIES: Si no es presenten al·legacions ni es paga l'import de la multa en el termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la notificació de la denúncia, la notificació tindrà efectes d'acte resolutori, i la sanció es podrà executar transcorreguts trenta dies naturals a partir de la notificació, obrint-se el termini de dos mesos per formular recurs contenciós administratiu davant dels tribunals de justícia de Barcelona. Això serà d'aplicació únicament quan es tracti: a) d'infraccions lleus b) d'infraccions o greus que no comportin detracció de punts c) d'infraccions greus o molt greus que hagin estat notificades en l'acte al conductor DETRACCIÓ DE PUNTS: Si la infracció comporta retirada de punts, un cop sigui ferma la sanció en via administrativa, es detrauran els punts del permís o carnet de conduir de la persona denunciada. Es pot consultar el saldo del carnet de conduir a www.dgt.es RECURS DE REPOSICIÓ: La interposició del recurs de reposició no suspendrà l’execució de l’acte impugnat ni la de la sanció. Transcorregut el termini de pagament sense haver efectuat l’ingrés s’iniciarà el període executiu i l’exacció del deute s’efectuarà pel procediment de constrenyiment.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei de seguretat viària, aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març

Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Procedimient Sancionador en matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial

Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Normativa local que afecta al tràmit:
Reglament regulador de l'estacionament controlat de vehicles a la via pública i a l'aparcament soterrat de la plaça del Mercat

Efectes del silenci administratiu:
A) ESCRIT D'AL·LEGACIONS: Si no hagués recaigut resolució sancionadora en el termini d'un any des de la seva incoació, sense comptar el temps de suspensió del procediment, es produirà la caducitat i es procedirà a l'arxiu de les actuacions. B) RECURS DE REPOSICIO: Si no hagués recaigut resolució sancionadora en el termini d'un mes des de la seva incoació, s'entendrà desestimat i la persona interessada podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant els tribunals judicials de Barcelona en el termini de sis mesos des de la data en què s'ha d'entendre desestimat de forma presumpta.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei de seguretat viària, aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març i Llei 30/1992 de procediment, i la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: