DOCUMENTACIÓ DE LA MATRÍCULA


 LLISTES ALUMNAT ADMÈS ESCOLES BRESSOL


NÚMERO RSULTAT DEL SORTEIG PÚBLIC

El número resultant del sorteig públic ha estat el: 93


Llistes provisionals

 icon-location-arrow  Formulari on-line preinscripció

El proper curs, les escoles bressol acolliran  infants nascuts els anys 2020, 2021 o 2022, però caldrà tenir present que els nascuts aquest últim any hauran de tenir com a mínim 16 setmanes en el moment de l’inici del curs, al mes de setembre.

Preinscripció per al curs 2022-2023

La preinscripció a les escoles bressol serà del 9 al 20 de maig, tal com queda regulat  a la Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, que aprova les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.

Com fer la preinscripció?

1.Tingueu en compte el calendari de preinscripció.

 • Anoteu-vos les dates clau. Això us permetrà planificar-vos i poder fer un seguiment del procés de preinscripció
 • Publicació de l’oferta: entre el 25 i el 28 d’abril de 2022.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2022, tots dos inclosos.
 • Publicació de les llistes amb puntuació provisional: 1 de juny de 2022.
 • Termini per presentar una reclamació: del 2 al 3 de juny de 2022.
 • Sorteig públic del número de desempat: 8 de juny de 2022.

Hora: 11h

Lloc: sala d’actes de Ca n’Ametller

 • Publicació de les llistes amb l’alumnat admès i, si s’escau, llista d’espera: 14 de juny de 2022
 • Període de matrícula: del 15 al 22 de juny de 2022, tots dos inclosos.

2.Escolliu l’escola bressol que voleu per al vostre fill/a.

Recordeu que podeu posar tres opcions en ordre de preferència. Per tal que les famílies tingueu l’oportunitat de conèixer els centres i els projectes educatius, adjuntem uns enllaços amb informació d’interès que us ajudaran a decidir.

Ruta virtual per les escoles bressol de Molins de Rei

I si voleu resoldre dubtes les escoles bressol obriran les portes els dies 26, 27 i 28 d’abril. Caldrà concertar la visita per telèfon entre el 19 i el 22 d’abril:

EBM LA TRACA

 93 668 84 32

C. Ferran Agulló, 5
EBM EL RODÓ     691 82 17 74 C. Antic  de Sta. Creu d’Olorda, 2
EBM EL MOLÍ     93 668 46 60 Av. de Caldes, 20

 

3.Prepareu la documentació a presentar

És important que prepareu bé la documentació que teniu que heu d’aportar en el moment de fer la sol·licitud de preinscripció. Recordeu que si no s’adjunta la documentació, no es podrà fer efectiva la preinscripció.

Heu de tenir la següent documentació preparada, preferentment en format PDF:

 • llibre de família o qualsevol altra documentació acreditativa de filiació.
 • DNI, passaport, NIE o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea del pare, mare o tutor.

Per justificar els criteris de prioritat:

 • el contracte laboral, certificat d’empresa o document de l’Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o tutor/a al centre escollit en primer lloc.
 • l’acreditació de la renda garantida de ciutadania.
 • l’acreditació de la discapacitat.
 • el carnet de família nombrosa o monoparental.

Documentació que no heu d’aportar perquè l’Ajuntament ja la té:

 • empadronament a Molins de Rei
 • existència de germans/anes escolaritzats al centre educatiu que trieu o de pares o tutors legals que hi treballen.

4.Els criteris de baremació

A continuació us informem dels criteris establerts per al curs 2022-2023, els quals estableixen els criteris generals d’admissió i els criteris complementaris en cas d’empat.

Criteris prioritaris d’acord amb els quals s’ordenen les sol·licituds per puntuacions:
L’existència de germanes o germans que estiguin matriculats a la mateixa escola bressol 50 punts
La proximitat geogràfica de l’escola bressol

(alternativament, punts no acumulables)

Domicili familiar de l’infant a Molins de Rei 30 punts
Domicili laboral de la mare, el pare o tutor/a legal a Molins de Rei 20 punts
Si la família percep la renda garantida de ciutadania o l’ingrés mínim vital 15 punts

 

Criteris complementaris, que s’apliquen en cas d’empat en la puntuació:
L’existència d’una persona de la unitat familiar amb una discapacitat superior al 33% 15 punts
Si la mare, el pare o tutor/a legal treballa a l’escola bressol triada en primera opció 10 punts
Si l’infant forma part d’una família nombrosa 10 punts
Si l’infant forma part d’una família monoparental 10 punts
Si l’infant que es preinscriu ha nascut en un part múltiple 10 punts
Si l’infant que es preinscriu està en situació d’acolliment familiar 10 punts
Si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme 10 punts
En cas de persistir l’empat, SORTEIG PÚBLIC

5.Com heu d’enviar la sol·licitud de preinscripció?

 icon-location-arrow  Formulari on-line preinscripció

S’ha de presentar una única sol·licitud i s’ha de fer preferiblement de forma telemàtica, o presencial a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) si ho necessiteu (caldrà demanar cita prèvia).

 icon-exclamation Tingueu la màxima cura en adjuntar tota la documentació que us demana el formulari


Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

Ca n’Ametller. c/ Jacint Verdaguer, 95 bis

93.680.37.31 o educacio@molinsderei.cat (per demanar cita)

Properament hi haurà l’enllaç per iniciar el tràmit de preinscripció.

6.Seguiment del procés de preinscripció

Un cop finalitzat el procés de preinscripció obtindreu el codi de sol·licitud amb el qual podreu consultar les llistes que es publicaran a les escoles bressol i al web municipal.

7.Consultes i dubtes

Per a consultes i dubtes que us puguin sorgir amb relació al procés de preinscripció, podeu trucar a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), al telèfon d’atenció 93 680 37 31.

Normativa aplicable

 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC 5422, 16-07-2009).
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC 4852, 29/03/2007).
 • Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya.
 • Conveni de delegació de competències de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Molins de Rei en matèria d’admissió d’alumnes en llars sufragades amb fons públics, ratificat pel Ple de l’Ajuntament de 28 de març de 2007.
 • Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, que aprova les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.Afegir imatge

 icon-download Dossier informatiu Bressol 2022-2023