/ Llista alumnat admès curs 2021-2022

/ Llista provisional baremada 

 

1/ Quin és el calendari del procés de preinscripció?

El termini de preinscripció és del 17 de maig  al 4 de juny de 2021, ambdós inclosos

És molt important que abans de fer qualsevol acció llegiu
detingudament tota la informació sobre com realitzar la preinscripció.

Del 17 maig al 4 de juny de 2021 Període de preinscripció
9 de juny de 2021 Sorteig ordre de desempat (Consell Escolar)
14 de juny de 2021 Publicació llistes provisionals baremades
15-16 de juny de 2021 Període de reclamacions
21 de juny de 2021 Publicació de la llista definitiva d’admesos

2/ Quins són els programes formatius i les places disponibles?

Consulteu els programes formatius i les places disponibles per al curs 2021-2022. Feu clic aquí

Cal tenir compte que el nombre de places vacants està sotmès a variacions d’acord amb les preinscripcions dels alumnes actuals per a cada un dels nivells.

3/ Nivell / horaris en que he de preinscriure el meu fill/a ?

És important que valoreu l’oferta d’horaris que es determinen per a cada un dels nivells abans de fer la preinscripció.

Consulteu els horaris per a ca cada un dels programes i nivells per al curs 2021-2022. Feu clic aquí

Cal tenir en compte que els horaris poden estar subjectes a modificacions d’acord amb les necessitats i desenvolupament del servei.

4/ Quina documentació s’ha de presentar?

És important que prepareu bé la documentació que teniu que aportar en el moment de fer la sol·licitud de preinscripció. Recordeu que si no s’adjunta la documentació no es podrà fer efectiva la preinscripció.

Heu de tenir la següent documentació preparada, preferentment en format PDF si feu la preinscripció on-line. També podeu enviar una fotografia del document

 • Formulari de Preinscripció omplert i signat. Descarregar el formulari fent clic aquí
 • Documentació acreditativa:
  • Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consti el NIE de la persona sol·licitant (progenitors/tutors legals)
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Les dades d’identificació o filiació de l’alumnat estranger es podran acreditar amb els documents d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen; en cas d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar i Família.
  • Documentació acreditativa relativa als diferents criteris de baremació (només en cas que s’al·leguin- veure apartat 05. Criteris de Baremació)

Documentació que no heu d’aportar i que l’Ajuntament ja la té:

 • Empadronament a Molins de Rei 

5/ Quins són els criteris de baremació?

Consulteu els criteris de baremació establerts per al curs 2021-2022, els quals estableixen els criteris generals de baremació en cas d’empat. Feu clic aquí

Els infants preinscrits que el proper curs facin 4t de PRIMÀRIA o un curs superior hauran de fer una prova de nivell i la seva admissió estarà condicionada a l’existència de places vacants en el nivell de llenguatge musical que els correspongui i en l’instrument que hagin sol·licitat. En cas que la demanda superi l’oferta de places, s’aplicaran els criteris d’admissió.

6/ Com fer el procés de preinscripció?

S’ha de presentar una única sol·licitud i s’ha de fer preferiblement de forma telemàtica (on-line) al registre de l’Ajuntament, mitjançant la instància genèrica.

Recordeu que per poder-ho fer telemàticament necessitareu un certificat digital d’identificació com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil.

Si no teniu certificat electrònic podeu obtenir-lo de forma senzilla fent clic aquí

 icon-desktop Feu clic aquí per iniciar el tràmit de preinscripció 

Recordeu que heu de completar tots els camps que es demanen i que heu d’incorporar els documents esmentats al punt 04.

Excepcionalment,  si no podeu fer la preinscripció de forma on-line, podeu fer-ho de forma presencial, haureu de demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana al 93 680 33 40, EXT 1105, amb el següent horari:  dilluns al matí de 8:00 h a 15:00 h i  dimarts i dijous a la tarda de 15:00 h a 19:00 h indicant que el tràmit a realitzar és  la Preinscripció a l’Escola Municipal de Música Julià Canals (EMMJC) 

L’entrega del formulari de preinscripció no comporta la matriculació de l’alumne/a; cal formalitzar la matrícula dins del període establert. (Veure apartat 9)

7/ Quin és el procés per endreçar les sol·licituds amb les mateixes demandes?

L’Equip Directiu serà l’encarregat de vetllar i garantir la transparència durant tot el procés de preinscripció i matriculació

Consulteu el procediment per ordenar les sol·licituds empatades. Feu clic aquí

8/ Llista d’espera

Les llistes d’espera que eventualment es puguin produir es gestionaran seguint els mateixos criteris d’assignació de les places. Els preinscrits fora de termini s’afegiran a la llista d’espera seguint l’ordre d’arribada.

9/ Dades sobre la matriculació

Període: del 28 de juny al 9 de juliol

Abans del dia 28 de juny, es contactarà amb les famílies per comunicar:

 • Grup assignat
 • Instrument assignat
 • Horaris
 • Documentació que cal presentar: rebreu un correu electrònic amb les instruccions i els documents.

Els alumnes preinscrits que hagin estat admesos i no hagin formalitzat la matrícula en temps i forma perdran el dret a la seva plaça.

10/ Consultes i dubtes

Per a consultes i dubtes les podeu resoldre mitjançant el telèfon d’atenció 93 680 16 37 de dilluns a dijous de de 17.00 h a 20.00 h o enviant un correu electrònic a  secretariaemm@molinsderei.cat.

SOL·LICITUD DE TARIFACIÓ SOCIAL O BONIFICACIÓ A L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA JULIÀ CANALS

 Informació relacionada

Normativa aplicable