Carles Ros Figueras

Càrrec: Regidor
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 380 Euros bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 12 plens.
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 95 Euros bruts per assistència a cada junta de portaveus, amb un màxim de 12 juntes de portaveu.

Trajectòria professional i política

Estudis:

 • Doctorat en Nanociències
  from Universitat de Barcelona at IREC (Catalonian Institute for Energy Research). Supervised by Prof. Morante and Dr. Andreu from University of Barcelona.
 • Official master in Nanoscience and Nanotechnology. University of Barcelona in the field of Physical Sciences & Technologies, Information Technologies, Energy and Environment. Feb. 2013 – Jan. 2014.
 • Llicenciatura en Física. University of Barcelona in the field of Applied Physics. Sept. 2008 – Jan. 2013.

Carrera professional:

 • Research support technician to the WINCOST project in the Energy Storage and Energy Harvesting group, Advanced Materials Area in IREC (Catalonian Institute for Energy Research). April 2019 – Now
 • Research internship in 3D Photovoltaics group, LMPV area of institute AMOLF, Amsterdam, The Netherlands. September – December 2016. Task: “Unravelling electron/hole conduction mechanisms in TiO2 protective layers via AFM”.
 • PhD student with an FPI grant from the Spanish Ministry of Economy and Competivity, in Nanomaterials for Solar Fuels on the project TNT-FUELS. The grant is developed in the Energy Storage and Energy Harvesting group, Advanced Materials Area in IREC (Catalonian Institute for Energy Research). Dec. 2015 – Nov. 2018.
 • PhD student with an internal IREC grant in Energy Storage and Energy Harvesting group, Advanced Materials Area in IREC (Catalonian Institute for Energy Research). Nov. 2014 – Nov. 2015
 • R1 researcher in Energy Storage and Energy Harvesting group, Advanced Materials Area in IREC (Catalonian Institute for
  Energy Research). Feb. 2014 – Oct. 2014
 • Master Thesis: Pushing TiO2 nanorods to the theoretical limits for water spitting: surface treatment under H2 atmosphere in IREC (Catalonian Institute for Energy Research). Feb. 2013 – Jan. 2014
 • Project design, validation and prototype testing as support to the Micro and Nano Sensors Subject of the Nanoscience and Nanotechnology Master, University of Barcelona, with an AAD Grant from the Generalitat of Catalonia. November 2012 – January 2013
 • Nanoparticle fabrication with plasma enhanced chemical vapor deposition for applications in new luminescent devices, with a grant from “Banco Santander CRUE-CEPYME” in the Advanced Nanotechnologies S.L. Spin-Off. July-November 2012
 • Build of a PECVD Reactor (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition), with a grant from the Bosch i Gimpera foundation of the University of Barcelona. June 2011 – Oct. 2012
 • Fabrication and characterization of magnetic nanoparticles Fe@C, 120h as ‘practices in the industry’ with the FEMAN group in University of Barcelona, May 2010 – Oct. 2011.

Trajectòria Política Institucional:

 • Maig 2015-Novembre 2017 regidor de l’Ajuntament de Molins de Rei
 • Novembre 2017 – Juny 2019 regidor de Cultura, Joventut i Noves tecnologies i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Molines de Rei
 • Maig 2019 – actualitat: regidor de l’Ajuntament de Molins de Rei

Molins de Rei, 21 de juny de 2019.

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Carles Ros Figueras

2.- Càrrec
Regidor

3.- Tipus de declaració
Inicial (declaració de la presa de possessió del càrrec)

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

 • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): —
 • Títol i any d’adquisició:  —
 • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): —
 • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): —

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: Yamaha MT03 2009
Any d’adquisició: 2018

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

 • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): 31.383,76€
 • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
 • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): —
 • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 21 de juny de 2019

 

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 14 de novembre de 2019, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta