Fem esport, fem salut

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN L’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ PER AL BAR-CAFETERIA DE LA ZONA ESPORTIVA RICARD GINEBREDA.

A partir del dia 31 de maig i fins al 14 de juliol es pot presentar la sol·licitud per accedir a la llicència d’ocupació del local del bar-cafeteria de la zona esportiva Ricard Ginebreda.

S’adjunta com a annex l’anunci al Butlletí Oficial de la Província del dia 30 de maig de 2022, on consten les bases reguladores d’aquesta llicència d’ocupació que regulen el procediment.

Les sol·licituds de participació es presentaran en tres sobres tancats, numerats correlativament, signats pel sol·licitant o el seu representant i identificats en l’exterior amb el nom o raó social amb CIF/NIF, telèfon i adreça electrònica a efectes de requeriments i notificacions. A dins de cadascun dels sobres ha de figurar la documentació següent:

Sobre núm. 1:

  1. a) Còpia compulsada del DNI
  2. b) Còpia compulsada del carnet de manipulador d’aliments a acreditar per les persones responsables de l’execució del servei de bar, o justificant de la inscripció en Centre homologat per a la seva obtenció.
  3. c) Declaració responsable conforme el sol·licitant no es troba incurs en cap dels supòsits establerts a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, d’acord amb el model que figura com ANNEX 1.

Sobre núm. 2: Proposta de cànon mensual (document de formalització d’oferta ANNEX 2)

Sobre núm. 3: Proposta de col·laboració amb les entitats usuàries de la instal·lació en les activitats extraordinàries. Aquesta proposta haurà d’anar quantificada econòmicament, i caldrà especificar en què consisteixen les col·laboracions que es pretenen.

Els tres sobres s’hauran de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà en l’horari següent: dilluns, dimecres i divendres de 8’30 a 14’00h i els dimarts i dijous de 8’30 a 14 h i de 15’00 a 19h. A partir del 15 de juny, l’horari d’estiu és de dilluns a divendres, de 8’30 a 14h.

Documentació annexa:

  • ANUNCI d’informació pública d’aprovació de les bases per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal del local destinat a bar de la Zona Esportiva Ricard Ginebreda i obertura del termini de presentació de sol·licituds (anunci al BOP de 30 de maig de 2022)
  • Annex 1: declaració responsable del sol·licitant
  • Annex 2: proposta de cànon mensual

Si us cal alguna consulta, podeu trucar al telèfon 936803340, extensió 1146 i extensió 1147.

VISITA A LES INSTAL·LACIONS: DILLUNS, 20 DE JUNY, A LES 10H.

Últimes notícies

Veure més notícies

Centre de preferències de privadesa

Essencials

Control de les planes més consultades i sessions d'usuaris. Historial de planes visitades per a que cada usuari pugui guardar els seus favorits mitjançant l'enllaç superior "pàgines visitades". També la propia cookie de la llei de cookies, que memoritza les nostres preferències.

pvc_visits[0],PHPSESSID,gdpr[allowed_cookies],gdpr[consent_types],ajm_history

Anuncis

Analytics

Centre d'analítica comú de Google, per análisi, estadístiques i comportament dels usuaris al fer servir el lloc web

Google Analytics (ga_)
Ga_

Other