Ús de la sala Punt de Comerç

Procediment administratiu mitjançant el qual es sol·licita la utilització de l’espai Sala Punt de Comerç. La Sala Punt Comerç és un espai polivalent ubicat al Mercat Municipal de Molins de Rei habilitat per a diferents usos: – Conferències i xerrades – Realització de demostracions – Formació – Aula gastronòmica – Espai per a reunions La Sala compta amb equip multimèdia i cuina industrial. El preu per la utilització de l’espai variarà en funció de l’ús que se li doni.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
Segons el que estableix l’ordenança fiscal que regula la taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local (C-8, Annex 2, Grup 4)

Mitjans de pagament:
Autoliquidació

Qui el pot demanar:
Caldrà estar acreditat com a comercial de l’empresa que promou.

Període de l'any en què es pot demanar:
Tot l'any

Termini de sol·licitud:
La sol·licitud s’ha de presentar amb un mes d’antelació

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Sol·licitud de reserva de l’Aula de cuina/sala punt de comerç “Molins de Rei – Centre de Comerç”

2. Document que acrediti que representa comercialment a l’empresa o entitat que promou

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Plaça Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Documentació que cal aportar:
En cas de persona física: Document 1 En cas de persona jurídica: Document 2 En cas d’actuar en representació: Documents 3 i 4

1. DNI o NIE

2. CIF

3. Document d’identitat de la persona representant (DNI, NIE o passaport)

4. Documentació acreditativa de la representació

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1.Registrar petició d'us 2.Emetre informe tècnic. 3.Notificar escrit de comunicació sobre el sentit de l’informe tècnic. 4.Emetre i notificar declaració de la liquidació de la taxa. 5.Fi del procediment

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (BOE núm. 276, de 16/11/2011). Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE núm. 264, de 04/11/2003).

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003).

Llei 4/1999, de 13 de gener de modificació parcial de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 12, de 14/01/1999).

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992)

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC núm. 2066, de 23/06/1999

Normativa local que afecta al tràmit: -

Reglament del Mercat Municipal de Molins de Rei (BOPB núm. 222, de 15/09/2007).

Ordenança fiscal que regula la taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local (C-8)

Efectes del silenci administratiu:
Negatiu

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Plaça Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: