Traspás de concessió d’establiment, de magatzem i/o de plaça d’aparcament del Mercat Municipal

Procediment administratiu a través del qual es sol•licita el canvi de titularitat de la concessió administrativa d’establiment del Mercat Municipal, realitzat entre persones físiques, entre persones jurídiques o entre una persona física i una persona jurídica. L’Ajuntament, en cas de produir-se un canvi de titularitat, podrà reservar-se el dret de tempteig i retracte. Un cop realitzat el canvi de titularitat, el nou concessionari posseirà els drets que emanin de la concessió original, i s’haurà subrogat íntegrament la posició de l’antic concessionari.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
El que estableixi l'Ordenança Fiscal C-12

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Concessionaris del Mercat Municipal amb concessions amb més d'un any d'antiguitat

Període de l'any en què es pot demanar:
En qualsevol moment, sempre que la concessió administrativa tingui més d’un any d’antiguitat.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, sempre que la concessió administrativa tingui més d’un any d’antiguitat.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Estar al corrent del pagament del cànon i drets complementaris

2. No tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament, per raó de la seva titularitat ni per sancions imposades.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Plaça Mercat, 5): De dilluns a divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Documentació que cal aportar:
En tots els casos: Documents 1 a 11 En cas de persona física: Documents 12 i 13 En cas de persona jurídica: Documents 14 a 16 En cas d’actuar en representació: Documents 17 i 18

1. Sollicitud de traspàs de concessió administrativa del Mercat Municipal

2. Declaració de l’acceptació de subrogació subscrit per la persona interessada

3. Declaració de desglossament del preu de traspàs

4. Declaració responsable de la persona interessada

5. Declaració d’obres subscrita per la persona interessada

6. Alta a la Seguretat Social de la persona interessada

7. Alta en l’IAE de la persona interessada

8. Certificat d’estar al corrent de pagament de la Seguretat social de la persona interessada (aquest certificat podrà ser substituït per una autorització a favor de l’Ajuntament per poder consultar les esmentades dades)

9. Certificat d’estar al corrent de pagament de la Hisenda pública de la persona interessada (aquest certificat podrà ser substituït per una autorització a favor de l’Ajuntament per poder consultar les esmentades dades)

10. Pòlissa de responsabilitat civil de la persona interessada

11. Sol·licitud de domiciliació bancària de la persona interessada

12. DNI o targeta de residència i treball per compte propi de la persona interessada

13. DNI o targeta de residència i treball per compte propi de la persona titular de la concessió

14. CIF de la persona interessada 15. CIF de la persona titular de la concessió 16. Escriptura de constitució de la societat i de designació del/s representant/s o apoderat/s de la persona jurídica

17. Document d’identitat de la persona representant (DNI, NIE o passaport) 18. Documentació acreditativa de la representació

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1.Compareixença Antic i Nou titular a la Oficina de la Direcció de Mercats 2.Registre compareixença iniciant tràmit al registre d'entrada de l'Ajuntament. 3.Emetre informe comprovant que el titular de la concessió del mòdul del Mercat Municipal es troba al corrent de pagament amb la Hisenda Municipal. 4.Emtre informe jurídic validant l'expedient. 5.Emetre proposta de decret. 6.Dictar decret d’Alcaldia. 7.Notificar decret i liquidació de la taxa, si escau, a la persona interessada. 8.Fi del procediment.

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (BOE núm. 276, de 16/11/2011). Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE núm. 264, de 04/11/2003).

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003).

Llei 4/1999, de 13 de gener de modificació parcial de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 12, de 14/01/1999).

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992).

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC núm. 2066, de 23/06/1999

Normativa local que afecta al tràmit:
Reglament del Mercat Municipal de Molins de Rei (BOPB núm. 222, de 15/09/2007).

Ordenança fiscal que regula la taxa per les prestacions de serveis al mercat municipal (C-12).

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Plaça Mercat, 5): De dilluns a divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: