Trasllat de despulles dins o fora del cementiri municipi

Aquest tràmit permet sol·licitar el trasllat del cadàver o les restes cadavèriques a l’interior del cementiri o bé a un altre cementiri d’un altre terme municipal, sigui dins de la província, de l’Estat o a l’estranger, sempre que s’acompleixi la normativa higiènico-sanitària i sobre cementiris. Caldrà tenir en compte que s’acompleixin els requisits de terminis, no podent-se traslladar cadàvers abans de dos anys des de la seva inhumació, o de cinc anys si la mort va esdevenir per causa de malaltia infecciosa.

Informació general

Ambit temàtic:
Serveis funeraris

Ambit organitzatiu:
Serveis generals

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal C-3 atenent al tipus de sepultura

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
El termini legal d'exhumació ve determinat pel Reglament de Policia Mortuòria vigent en cada moment.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
El document a aportar en tots els casos és: Documents 1 i 2 Addicionalment, si la persona sol·licitant no és titular del dret funerari de destí de les despulles, cal aportar la documentació complementària següent: Document 4. Si l'exhumació és per trasl.ladar els restes a un cementiri d'un altre municipi, cal aportar addicionalment el document 3

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Presentar o acreditar els títols corresponents als dos drets funeraris (origen i destí).

3. Autorització sanitària de l'organ competent en la matèria

4. Autorització del titular del dret funerari que rep les despulles (de destí) i fotocòpia del seu DNI.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
El termini legal de resolució és d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. En cas que s'autoritzi el trasllat, el termini màxim a transcórrer des de l'exhumació fins a la reinhumació d'un cadàver no pot excedir de quaranta-vuit hores.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.

Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

Normativa local que afecta al tràmit:
Reglament del cementiri municipal publicat al BOPB el 3-12-2012

Ordenança fiscal C-3, Taxa per la prestació de serveis en el cementiri municipal

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució autoritzant l'exhumació, s'entén que aquesta ha estat desestimada (art.23.3 Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria).

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: