Transmissió de la concessió de dret funerari

Aquest tràmit permet sol·licitar el canvi de titularitat (és a dir, la transmissió) de la concessió del dret funerari sobre un nínxol, columbari o construcció funerària similar al cementiri municipal, ja sigui inter-vivos o mortis causa (per defunció de la persona titular). En el cas de transmissions per defunció de la persona titular d’un dret funerari, aquest dret pot transmetre’s: a) a la persona beneficiària que el titular hagués designat mitjançant manifestació a l’Ajuntament. b) als hereus designats per testament. c) en cas d’absència dels dos documents anteriors, a aquella persona que, legalment hi tingui dret.

Informació general

Ambit temàtic:
Serveis funeraris

Ambit organitzatiu:
Economia i Serveis generals

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal C-3 atenent al grau de parentiu i al tipus de sepultura

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
Per a transmissions inter-vivos, la persona titular del dret funerari o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da. Per a transmissions mortis-causa, la persona que hereta el dret funerari o aquella que el titular hagués designat com a beneficiària o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Per a transmissions inter-vivos, no n'hi ha. Per a transmissions mortis-causa, la transmissió s'ha de sol·licitar en el termini d'un any a comptar des de la defunció del titular del dret funerari.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:
- Transmissió inter-vivos: Documents 1, 2 i 3.
- Transmissió mortis causa amb testament de la persona titular: Documents 2, 3, 4, 5 i 6.
- Transmissió mortis causa sense testament de la persona titular: Documents 2, 3, 4, 5 i 7.

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Dades identificatives del nou titular del dret funerari (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi (fotocòpia).

3. Títol funerari que es vol canviar de titularitat.

4. Certificat de defunció de la persona titular del dret funerari.

5. Certificat de les últimes voluntats (o document d’acceptació d’herència).

6. Còpia del testament, document de l’acceptació d’herència o manifestació d’herència "abintestada".

7. Llibre de família (o document que acrediti la descendència del titular). Si la persona difunta tenia descendents, la successió del dret funerari recau a favor dels descendents, en el cas d’estar sota el règim civil català, o bé a favor del cònjuge, en el cas d’estar casat i sota el règim civil espanyol.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.

Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

Normativa local que afecta al tràmit:
Reglament del cementiri municipal publicat al BOPB el 3-12-2012

Ordenança fiscal C-3, Taxa per la prestació de serveis en el cementiri municipal

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: