Sol·licitud nova llicència de venda no sedentària

Aquest tràmit dóna dret a ocupar de manera privativa i amb caràcter exclusiu una de les parades del/s mercat/s municipal/s. Autorització municipal per a l’exercici d’activitats comercials fora d’establiment comercial permanent, de manera habitual i de caràcter periòdic, en instal·lacions desmuntables o transportables, inclosos els camions-botiga, dintre del perímetre urbà autoritzat (Encants).

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
El que estableix l'Ordenança Fiscal C-8.

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Febrer de cada any.

Termini de sol·licitud:
Mes de febrer

Requisits a complir:
En cas de persones físiques: Requisits 1 a 7 En cas de persones jurídiques: Requisits 8 a 13

1. Tenir la nacionalitat espanyola i, en cas de venedors estrangers, el permís de residència i de treball pel seu compte en vigor.

2. Ser major de 18 anys.

3. No patir cap malaltia que impedeixi el desenvolupament de l’activitat econòmica.

4. Estar donat d’alta de l’impost d’activitat econòmica (IAE) i de la Seguretat Social.

5. Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

6. Tenir les autoritzacions que es requereixin per a l’exercici de la seva activitat.

7. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil

8. Tenir residència a l’estat espanyol.

9. Estar donat d’alta de l’impost d’activitat econòmica (IAE) i de la Seguretat Social.

10. Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 11. Tenir les autoritzacions que es requereixin per a l’exercici de la seva activitat.

12. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil. 13. Tenir contractats treballadors majors de 18 anys i que no pateixin cap malaltia que impedeixi el desenvolupament de l’activitat econòmica i tenir-los donats d’alta a la Seguretat Social.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h Oficina Fira, Comerç, Consum i Turisme (Plaça Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent: En tots els casos: Documents 1 a 5 En cas de persona física: Document 6 En cas de persona jurídica: Documents 7 a 9

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Fotocòpia de l'alta o de l'últim rebut de l'IAE o del certificat de la Cambra Agrària (autònoms en règim agrari) o de la Carta d'Artesà, o d'altres documents acreditatius de l'activitat desenvolupada.

3. Justificants, mitjançant certificat, conforme s'està al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social. Els titulars que tinguin ajudants al seu càrrec hauran de presentar el contracte de treball i tenir-los d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

4. Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil.

5. Documentació acreditativa del compliment dels requisits sectorials o d'altra naturalesa que siguin aplicables a l'activitat comercial corresponent.

6. DNI o NIE

7. CIF

8. Escriptura pública de constitució de la societat, del domicili de la mateixa i de designació del/s representant/s o apoderats de la persona jurídica

9. Certificat o document acreditatiu conforme els treballadors estan donats d’alta a la Seguretat Social

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1.Registrar peticions. 2.Realitzar els requeriments que siguin necessaris. 3.Emetre informe proposta de decret. 4.Dictar decret d’Alcaldia. 5.Efectuar l’alta al padró fiscal 6.Expedir el carnet de la llicència i una placa amb el núm. del lloc, metres, any de vigència de l’autorització i activitat a desenvolupar. 7.Notificar el trasllat del decret junt amb el carnet. 8.Fi del procediment

Termini de resolució:
2 mesos

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret legislatiu, 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini de tres mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP).

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Àmbits relacionats: El teu habitatge

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h Oficina Fira, Comerç, Consum i Turisme (Plaça Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: