Sol·licitud de subvencions i convenis amb entitats

Aquest tràmit permet accedir a qualsevol de les convocatòries de subvencions de l’Ajuntament, que estiguin en període de presentació de sol·licituds, destinades a entitats del municipi.

Informació general

Ambit temàtic:
Relació amb l'Administració

Ambit organitzatiu:
Serveis personals

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Les entitats legalement constituïdes i inscrites en el registre d'entitats.

Període de l'any en què es pot demanar:
En funció de la subvenció, en el període que es concreti.

Termini de sol·licitud:
En funció de la subvenció, en el termini que es concreti.

Requisits a complir:
Segons base de la convocatòria i els requisits 1 i 2.

1. Les persones jurídiques públiques o privades que hagin de ser beneficiàries de la subvenció no podran concórrer en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de17 de novembre, general de subvencions, tret que per la naturalesa de la subvenció s'exceptuï per la seva normativa reguladora: a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics. b) Haver sol·licitat la declaració de concurs , haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, estar declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. c) Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració. d) Ser culpable la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostentin la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d'11 de maig, d'Incompatibilitats dels Membres del Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts en la mateixa o en la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries. e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament. f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat per reglament com a paradís fiscal. g) No trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es determinin per reglament. h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei General Tributària. I tampoc en cap cas podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions les associacions culpables en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació.

2. Les entitats han de figurar inscrites al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes i al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya en el moment de la sol·licitud o bé que s’inscriguin abans del corresponent atorgament de la subvenció.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació que consta en les bases de subvenció específiques. La documentació específica de cada convocatòria es pot trobar a https://www.molinsderei.cat/temes.

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Justificació per part de les entitats de no ser culpables en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora, assenyalades a l'article 13 de la Llei de Subvencions (podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial, certificats telemàtics o transmissions de dades, d'acord amb l'establert en la normativa reglamentària que reguli la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat o de les comunitats autònomes, o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa o notari públic).

3. Documentació addicional que es sol·liciti en la convocatòria específica de la subvenció.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
El termini legal és el que determini la convocatòria de subvenció corresponent.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

LLei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Amb caràcter general, les sol·licituds presentades en els procediments que tinguin per objecte la concessió d’ajuts i subvencions públics, un cop finalitzat el termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa pertinent, s’entenen desestimades per silenci administratiu en els termes establerts per la legislació aplicable.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: