Sol·licitud de carnet bus urbà

Aquest procediment regula la tramitació per la obtenció de les diferents tipologies de carnets per l’us del servei de bus urbà. Les tipologies de carnets són les següents: • Carnet verd: per a majors de 65 anys i disminuïts amb un grau superior al 33% amb ingressos per unitat familiar < SMI. • Carnet groc: per a majors de 65 anys i disminuïts amb un grau superior al 33% amb ingressos per unitat familiar superiors al SMI i inferiors a dues vegades el SMI. • Carnet Jove: per a infants i joves de 4 a 18 anys. • Carnet Passi acompanyant: per persones amb problemes de mobilitat que acreditin la necessitat d’un acompanyant per fer servir el transport públic col•lectiu.

Informació general

Ambit temàtic: -

Ambit organitzatiu:
Oficina administrativa SIT

Preu:
Carnet verd: Taxa: 3,71 € cada 6 mesos (s’actualitza cada any segons article 7è de l’apartat C-4 de les ordenances fiscals). Carnet groc i carnet jove: Preu: segons tarifes vigents del servei del bus urbà. Carnet p. acompanyant: Taxa: 5,45 cada dos anys

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o representant o tutor

Període de l'any en què es pot demanar:
Quan es compleixin els requisits mínims exigibles per cada tipologia

Termini de sol·licitud:
No hi ha termini, es pot demanar sempre que es vulgui

Requisits a complir: -

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
• Carnet verd o groc:
- Fotocòpia del DNI
- En cas d'estar afectat d'un grau de disminució igual o superior al 33%, còpia del certificat de disminució de l'ICASS
- En cas que estigui obligada a presentar la declaració de renda: A) una còpia de la darrera feta o l’autorització per a que l’Ajuntament pugui recavar dades tributàries a l’AEAT (Agència Estatal de l’Administració de l’Estat) B) Certificat de l'INSS.
- En cas que no estigui obligada a presentar la declaració de renda: a) Certificat de pensió de l'INSS b) Certificat de pensió d'Hisenda per a classes passives c) Comunicat de rendiments dels comptes bancaris, és a dir Còpia de la informació del banc sobre els interessos bancaris d) Certificat negatiu de la Renda d’Hisenda o autorització signada per l’interessat per a que l’Ajuntament pugui recavar dades tributàries a l’AEAT (Agència Estatal de l’Administració de l’Estat) o Certificat negatiu d’ingressos del bais d’origen. • Carnet Jove:
- No es necessita documentació • Carnet Passi Acompanyant:
- Una fotocòpia del D.N.I.
- Acreditar, mitjançant un certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (I.C.A.S.S.), la necessitat d’un acompanyant en els desplaçaments diaris en transport col•lectiu públic.
- La petició de sol•licitud haurà de ser signada pel sol•licitant o el seu tutor.
- Abonar la taxa corresponent.
- Nota: la fotografia que ha de sortir en el carnet de l’acompanyant és la de la persona amb problemes de mobilitat, ja que qui acompanya no ha de ser necessariament sempre la mateixa persona.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1) Un cop comprovat que consta tota la documentació per part del personal de la OAC es procedeix a fer la fotografia i es registre d’entrada, i posteriorment es dona d'alta l'informació al progama de gestió dels carnets de bus. En cas que la documentació aportada per la persona sol•licitant no sigui la correcta o suficient, caldrà demanar la subsanacio per part de la OAC . 2) Un cop registrada la sol•licitud, la OCA comprovarà que totes les dades d’empadronament siguin correctes. En les sol•licituds per a carnets verds i grocs la OAC comprovarà el total de membres de la unitat familiar tenint en compte que es consideren membres de la unitat familiar els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys. 3) La OAC passarà la documentació a RENDES per tal que facin la comprovació econòmica dels carnets verd i groc, i determinin els ingressos, si correspon o no el carnet i quin tipus. 4) Caldrà que el personal de RENDES comprovi i empleni l’apartat "càlcul dels ingressos de la unitat familiar" on es concretarà el nivell d’ingressos següents: • Ingressos unitat familiar < SMI • SMI < Ingressos unitat familiar < 2xSMI • 2xSMI < Ingressos unitat familiar 5) Rendes retornarà la documentació al OAC, si RENDES comunica que hi ha deficiències en la documentació rebuda, el comunicat d’esmena de deficiències es farà des del OAC. 6) L’expedient amb tota la documentació comprovada passarà a SIT. 7) El personal de SIT revisarà tota la informació que es traspassi amb la sol•licitud i procedirà a emetre la proposta de decret, i el posterior decret, que recollirà totes les sol•licituds presentades aprovant o denegant la concessió de qualsevol tipus de carnet. 8) Posteriorment, el personal de SIT emetrà les notificacions corresponents a les persones interessades que han estat beneficiàries d'algun tipus de carnet de bus urbà. Al mateix temps s’emetran les notificacions de les persones que no han estat beneficiàries. 9) Des de SIT es faran arribar totes les notificacions al OAC. 14) Informàtica imprimirà els carnets. 15) El personal subaltern del torn de tarda procedirà a la seva plastificació i a dipositar-los al SAM per quan els interessats els passin a recollir. A la vegada cobraran la taxa: 3,56 € cada 6 mesos (s’actualitza cada any segons article 7è de l’apartat C-4 de les ordenances fiscals) 16) Un cop feta tota la documentació, des del SAM es trucarà telefònicament a cada un dels beneficiaris informant de l'atorgament i del tipus de carnet de bus urbà i acordant la recollida del mateix. En el moment de recollida del carnet, el beneficiari signarà la notificació de la resolució d'aprovació del carnet del qual és beneficiari.

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit: -

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: