Sol·licitud d’ajut al pagament de l’IBI

Es tracta d’ un ajut econòmic per unitats famílies amb situació econòmica de vulnerabilitat per poder assumir les obligacions tributàries derivades de l’ Impost sobre Béns immobles (IBI) de naturalesa urbana. Aquest ajut s’adreça a: ● als propietaris que visquin a la propietat objecte de la prestació , quedant exclosos aquells propietaris que tinguin en lloguer el seu pis; ● als llogaters que justifiquin mitjançant el rebut de lloguer que han pagat el rebut de l’IBI. La quantia de l’ajut es determinarà aplicant el percentatge resultant del quadre adjunt, a l’import/s del rebut de l’IBI del qual es demana l’ajut per poder-lo satisfer, excepte que , l’equip de Serveis Socials determini , mitjançant informe Tècnic, l’atorgament d’un ajut de quantia diferent. – Renda mensual disponible per càpita < 399€ EUR mensuals(75% IPREM): 60%. - Renda mensual disponible per càpita de 400 a 475,00 EUR mensuals: 30%. - Renda mensual disponible per càpita de 476 a 551,00 EUR mensuals: 20%. .

Informació general

Ambit temàtic:
Ajuts a la persona

Ambit organitzatiu:
Serveis Socials

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any

Termini de sol·licitud: -

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Estar empadronat a Molins de Rei

2. Ser propietari de l'immoble i residir-hi habitualment

3. Ser llogater de l'immoble i pagar l'IBI al rebut del lloguer

4. No tenir cap altre immoble que la vivenda habitual exceptuant els trasters

5. Tenir una renda mensual disponible per càpita de la unitat familiar inferior a 552€

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Fotocòpia DNI

2. Certificat de convivència

3. Número de compte corrent

4. Extracte dels rendiments dineraris dels diferents comptes bancaris

5. Autorització perquè l'Ajuntament de Molins de Rei pugui consultar a l'Agència Tributària les dades fiscals de tots els membres de la unitat familiar

6. Declaració jurada d'altres ingressos que es perceben, tot indicant l'import econòmic

7. Còpia de la nòmina del darrer mes abans de la sol·licitud

8. Fotocòpia del rebut de l'IBI

9. Còpia del rebut de lloguer del pis o de la hipoteca

10. Certificat de l'OTG (oficina de treball de la Generaltiat) conforme està desocupat i de la prestació que es percep, indicant l'import mensal.

11. Certificat de la Seguretat Social de la prestació que es percep. En cas de no percebre cap prestació, certificat negatiu.

12. En cas que estigui obligada a presentar la declaració de renda, una còpia de la darrera feta.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit: -

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança municipal 2014

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: