Sol.licitud i justificació de suport tècnic i econòmic per les associacions comercials

L’Ajuntament de Molins de Rei, a través del departament de Fira, Comerç, Consum i Turisme de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local, participa i col·labora en la promoció i dinamització del comerç local, mitjançant la signatura de convenis de col·laboració amb la Unió de Botiguers de Molins de Rei i l’Associaicó de Venedors del Mercat Municipal. Formalització de conveni de col·laboració amb la Unió de Botiguers de Molins de Rei Formalització de conveni de col·laboració amb la Associació de Venedors del Mercat Muncipal

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
L'Associació de Venedors del Mercat Municipal La Unió de Botiguers de Molins de Rei

Període de l'any en què es pot demanar:
A partir del 2 de gener de cada any

Termini de sol·licitud:
Es pot presentar la sol·licitud fins el 31 de gener.

Requisits a complir: -

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
Via sol.lcitud de registre d'entrada amb una instància adjuntan el projecte i la documentació necessària Òrgan que resol Alcalde/ssa

Documentació que cal aportar:
En tots els casos: Documents 1 a 4 En cas que els estatuts de l’entitat hagin estat modificats:

1 Instància genèrica, signada per/per la president/a de l’entitat.

2. DNI, NIE o passaport del representant de l’entitat

3. Memòria del Programa d’Activitats de l’any corresponent, que inclourà el pressupost desglossat d'ingressos i despeses de les activitats previstes, havent de fer constar al pressupost d'ingressos les ajudes o subvencions que es rebin de tercers, tant del sector públic com del privat.

4. Declaració responsable del representant legal de l’entitat, segons model establert.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
3.1.5 Descripció del procediment Procediment d’atenció 1.L’auxiliar administratiu/va de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa registra la sol•licitud, junt amb la documentació que l’acompanya. 2.L’auxiliar administratiu/va de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa revisa la documentació presentada. 3.Decisió respecte a si existeixen o no defectes a la documentació: 3.1.Si no existeixen defectes a la documentació: 3.1.1.L’auxiliar administratiu/va de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa elabora comunicació informativa. 3.1.2.El/la cap de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa signa la comunicació informativa. 3.1.3.L’auxiliar administratiu/va de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa registra de sortida la comunicació informativa. 3.1.4. L’auxiliar administratiu/va de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa lliura la comunicació informativa a la persona interessada. 3.1.5. L’auxiliar administratiu/va de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa deriva la documentació al Departament de Fira, Comerç, Consum i Turisme. 3.2. Si existeixen defectes a la documentació: 3.2.1. L’auxiliar administratiu/va de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa redacta comunicació informativa i de deficiències. 3.2.2. El/la cap de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa signa la comunicació informativa i de deficiències. 3.2.3. L’auxiliar administratiu/va de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa registra de sortida la comunicació informativa i de deficiències. 3.2.4. L’auxiliar administratiu/va de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa lliura la comunicació informativa i de deficiències a la persona interessada. 3.2.5. L’auxiliar administratiu/va de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa deriva la documentació al Departament de Fira, Comerç, Consum i Turisme. Resta del procediment 1. Emetre informe proposta de decret. 2. Dictar decret d’Alcaldia. 3. Notificar trasllat de la resolució. 4. Signar el conveni de col•laboració amb la Unió de Botiguers de Molins de Rei . 5. Fi del procediment.

Termini de resolució:
Termini de resolució Tres mesos.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003). Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 12, de 14/01/1999).

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992)

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (BOE núm. 80, de 03/04/1985).

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC núm. 2066, de 23/06/1995).

Normativa local que afecta al tràmit:
Reglament de Subvencions i Convenis de l’Ajuntament de Molins de Rei (BOPB núm. 230, de 25/09/2001).

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

    Via sol.lcitud de registre d'entrada amb una instància adjuntan el projecte i la documentació necessària Òrgan que resol Alcalde/ssa

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: