Renúncia a la concessió d’establiment, magatzem i/o plaça d’aparcament del Mercat Municpal

Procediment administratiu a través del qual es tramita la renúncia expressa i voluntària del/de la titular de la concessió administrativa d’un establiment del Mercat Municipal. Amb la renúncia, l’Ajuntament recupera la plena disponibilitat de l’establiment, i la persona concessionària deixa de reportar ingressos de cap mena a l’Ajuntament amb motiu de la concessió renunciada. Tot això, sens perjudici dels deutes que pogués tenir la persona concessionària amb l’Ajuntament, els quals no es veuran afectats per aquesta renúncia. Així mateix, les instal•lacions, obres i millores realitzades a l’establiment hauran de revertir en perfecte estat de conservació a l’Ajuntament, sense que es generi cap mena d’indemnització a favor de la persona concessionària, que haurà de deixar lliures i vacus, i en bones condicions d’aprofitament, els bens i drets concessionats.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
El titular de la concessió administrativa

Període de l'any en què es pot demanar:
Tot l'any; la renúncia s’haurà de realitzar per escrit amb un mes de preavís.

Termini de sol·licitud:
Tres mesos

Requisits a complir: -

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Plaça Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Documentació que cal aportar:
En tots els casos: Document 1 En cas de persona física: Document 2 En cas de persona jurídica: Document 3 En cas d’actuar en representació: Document 4 i 5

1. Instància genèrica

2. DNI o NIE

3. CIF

4. Document d’identitat de la persona representant (DNI, NIE o passaport)

5. Documentació acreditativa de la representació

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1.Registre petició renúncia. 2.Elaboració informe tècnic del Director de Mercats 3.Elaboració, en base a l'IT del Director Mercats, de la proposta de Dictamen a la CI de DIPEL. 4.Aprovació Dictamen per part de la CI DIPEL. 5.Elaboració Dictamen de la CI DIPEL. 6.Debat i aprovació (o no) en el Ple Municipal. 7.Efectuar la baixa al padró fiscal del més següent a l'acceptació de la renúncia. 8.Iniciar procediment de devolució fiances, en cas que s'hagi drecretat. 9.Notificar Acord de Ple.

Termini de resolució:
3 mesos

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE núm. 264, de 04/11/2003). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003).

Llei 4/1999, de 13 de gener de modificació parcial de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 12, de 14/01/1999).

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992).

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC núm. 2066, de 23/06/1995).

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals (DOGC núm. 1076, 02/02/1988).

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal que regula la taxa per les prestacions de serveis al mercat municipal (C-12)

Reglament del Mercat Municipal de Molins de Rei (BOPB núm. 222, de 15/09/2007).

Efectes del silenci administratiu:
Negatiu

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Plaça Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: