Renovació llicència de venda no sedentària

Procediment administratiu a través del qual es sol•licita la renovació de la llicència de venda no sedentària. Aquesta llicència es concedeix per un termini anual, de manera que ha de ser renovada en el termini establert per l’Ajuntament.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Titulars de llicències de Venda No Sedentària de Molins de Rei

Període de l'any en què es pot demanar:
Les instàncies per a la renovació dels llocs de venda als Encants es presentaran durant el període de temps comprès entre el 2 i el 31 de gener, ambdós inclosos, de cada any.

Termini de sol·licitud:
Dos mesos.

Requisits a complir:
Caldrà ser titular d’una llicència de venda no sedentària als Encants de Molins de Rei.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Plaça Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Documentació que cal aportar:
En tots els casos: Documents 1 a 4 En cas de persona física: Document 5 En cas de persona jurídica: Documents 6 a 8 En cas d’actuar en representació: Documents 9 i 10

1. Sol·licitud de llicència de venda no sedentària en el Mercat dels Encants

2. Certificat d’estar al corrent de pagament de la Seguretat Social. Aquest certificat podrà ser substituït per una autorització a favor de l’Ajuntament per poder consultar les esmentades dades.

3. Certificat d’estar al corrent de pagament de la Hisenda pública. Aquest certificat podrà ser substituït per una autorització a favor de l’Ajuntament per poder consultar les esmentades dades

4. Assegurança de cobertura de la responsabilitat civil obligatòria

5. DNI o NIE

6. CIF

7. Escriptura pública de constitució de la societat, del domicili de la mateixa i de designació del/s representant/s o apoderats de la persona jurídica

8. Certificat o document acreditatiu conforme els treballadors estan donats d’alta a la Seguretat Social

9. Document d’identitat de la persona representant (DNI, NIE o passaport)

10. Documentació acreditativa de la representació

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1.Registrar peticions. 2.Realitzar els requeriments que siguin necessaris. 3.Emetre informe tècnic per part del Director de Mercats. 4.Emetre informe jurídic. 5.En base a l'informe tècnic del Director de Mercats i l'informe jurídic, formular proposta de Decret. 6.Dictar decret d’Alcaldia. 5.Efectuar modificacions, si se n'han produït, en el padró fiscal 7.Notificar el trasllat 8.Fi del procediment

Termini de resolució:
2 mesos

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE núm. 264, de 04/11/2003). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003).Llei 4/1999, de 13 de gener de modificació parcial de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 12, de 14/01/1999)

Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre (DOGC núm. 1748, de 21/05/1993).

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992).

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC núm. 2066, de 23/06/1995).

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (DOGC núm. 1076, de 02/12/1988).

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal que regula la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial dels terrenys d’ús públic (C-8) (BOPB de 29/12/2011)

Reglament de la venda no sedentària del mercat ambulant (BOPB núm. 222, de 15/09/2007).

Efectes del silenci administratiu:
Negatiu

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Plaça Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: