Renovació/confirmació de l’empadronament per a persones estrangeres

Aquest tràmit permet: a) La renovació de l’empadronament a les persones estrangeres no comunitàries amb autorització de residència temporal. La inscripció al Padró Municipal d’Habitants és objecte de renovació periòdica cada dos anys per a aquelles persones estrangeres no comunitàries que no tenen permís de residència permanent. b) La confirmació de la residència de les persones comunitàries i les no comunitàries amb permís de residència permanent.

Informació general

Ambit temàtic:
Padró d'habitants

Ambit organitzatiu:
OAC

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
En cas de renovació de l'empadronament només ho pot sol•licitar la persona interessada presencialment, o bé representant legal autoritzat i acreditat mitjançant poders notarials específics per a fer el tràmit, o declaració en compareixença personal de la persona interessada davant d'un funcionari públic competent. En cas de menors, les persones progenitores o bé els seus tutors o representants legals. En cas de confirmació de residència, la persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
En cas de renovació de l'empadronament, la renovació s'ha de fer cada dos anys comptats a partir de la data d'inscripció al Padró Municipal d’Habitants o bé de la darrera renovació de l'empadronament. En cas de confirmació de residència, en el termini que especifiqui el requeriment que rebi la persona interessada.

Requisits a complir:
Ser persona estrangera empadronada al municipi i: a) En cas de persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent, haver transcorregut el termini de dos anys comptats a partir de la data d'inscripció al Padró Municipal d’Habitants o bé de la darrera renovació de l'empadronament. b) En cas de persones comunitàries i les no comunitàries amb permís de residència permanent, haver rebut requeriment de confirmació.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h.

Documentació que cal aportar:
En cas de renovació de l'empadronament per a persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent: document 1. En cas de confirmació de residència per a persones comunitàries i les no comunitàries amb permís de residència permanent: document 2.

1. Document d'identitat original (Targeta de Residència, o Passaport). Si el document d’identificació hagués caducat, caldrà aportar sol•licitud de renovació.

2. Document d'identitat original i vigent (document d'identitat dels estats membres de la Unió Europea i Certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers, o Targeta de Residència, o Passaport).

Impresos:

Sol·licitud de renovació de la inscripció al Padró Municipal d'Habitants http://Sol·licitud de renovació de la inscripció al Padró Municipal d'Habitants

Sol·licitud de renovació de la inscripció al Padró Municipal d'Habitants (en cas de menors) http://Sol·licitud de renovació de la inscripció al Padró Municipal d'Habitants (en cas de menors)

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol•licitud i la documentació requerida al Registre General (OAC). 2. Si la documentació és correcta es procedirà a renovar/confirmar la vostra inscripció al Padró Municipal d'Habitants.

Termini de resolució:
Tràmit de resolució immediata.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
En el cas de les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent (ENSCARP), aquestes tenen l’obligació de renovar la seva inscripció al Padró Municipal d’Habitants periòdicament cada dos anys, comptats únicament a partir de la data d'inscripció al Padró o bé de la darrera renovació de l'empadronament, independentment de la possible recepció de la carta que l’Ajuntament o l’Institut Nacional d'Estadística els pugui trametre als sols efectes informatius i a títol de recordatori. En el cas que les persones afectades no procedeixin a la renovació de la inscripció o la confirmació de residència, l'Ajuntament procedirà a iniciar el corresponent procediment de baixa al Padró Municipal d’Habitants. En aquest cas, la baixa per caducitat podrà declarar-se sense necessitat d’audiència prèvia de la persona interessada.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial. Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. Resolució de 21 de juliol de 1997, per la qual es disposa la publicació de la Resolució del 4 de juliol de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització del Padró municipal. Resolució de 9 d'abril de 1997, per la qual es disposa la publicació de la Resolució d’1 d’abril, de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització del Padró municipal. per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró Municipal.

Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial.

Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h.