Recurs de reposició contra liquidacions tributàries

Es pot interposar recurs de reposició contra els d’aplicació i efectivitat dels tributs locals, i contra la resta d’ingressos de dret públic de l’Ajuntament.

Informació general

Ambit temàtic: -

Ambit organitzatiu:
Rendes

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. Qualsevol altre persona els interessos legítims i directes del mateix resultin afectats per l’acte administratiu.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
En el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la notificació expressa de l’acte la revisió del qual es sol•licita o al de finalització del període d’exposició pública dels corresponents padrons o matrícules de contribuents o obligats al pagament.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Liquidació tributària impugnada.

3. Documents acreditatius i justificatius de les al.legacions que es manifesten en l’escrit d’interposició.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
Un mes

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
La interposició del recurs no suspendrà l’execució de l’acte impugnat, excepte que sigui a sol·licitud de l’interessat i en el cas d’aportar garantia o que s’apreciï que al dictar-lo s’ha pogut produir un error aritmètic, material o de fet.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Si transcorregut el termini d’un mes (a comptar des de la data de registre de la sol•licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, cal entendre que ha estat desestimat.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: