Recuperació de vehicle retirat per la grua municipal

Aquest tràmit permet la recuperació d’un vehicle que hagi estat retirat per la grua municipal.

Informació general

Ambit temàtic:
Tributs i sancions

Ambit organitzatiu:
Guàrdia Urbana

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal C-6, Taxa per la immobilització o retirada de vehicles de la via pública

Mitjans de pagament:
Targeta de crèdit o efectiu

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT Servei Guàrdia Urbana (Rubio i Ors,8) Horari d'atenció al públic 24 hores

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Carnet o llicència de conduir.

2. Rebut de l'assegurança obligatoria del vehicle, en el cas que hagi estat ingressat per aquest motiu

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Vehicle ingressat al dipòsit municipal per infracció 2. Es persona titular o conductor del vehicle i abona la taxa de retirada de grua i custòdia si correspon. 3. Es comprova que tingui la documentació en vigor 3. Es fa entrega del vehicle

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. És de caràcter immediat.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal C-6, Taxa per la immobilització o retirada de vehicles de la via pública

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT Servei Guàrdia Urbana (Rubio i Ors,8) Horari d'atenció al públic 24 hores

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: