Petició d’inhumació de despulles al cementiri municipal

Aquest tràmit permet sol·licitar l’enterrament (inhumació) després d’una defunció al cementiri municipal. Aquesta és una gestió que poden fer els familiars de la persona difunta, però que normalment realitzen els serveis funeraris. La inhumació s’ajustarà a les lleis i reglaments respecte al temps, lloc i altres formalitats i tindran lloc, generalment, transcorregudes almenys 24 hores des del moment de la mort. Caldrà satisfer prèviament les quantitats corresponents, segons el tipus de servei i sepultura que escullin els familiars.

Informació general

Ambit temàtic:
Serveis funeraris

Ambit organitzatiu:
Serveis generals

Preu:
- En nínxols 73,57 euros
- En etruscs 113,94 euros
- En panteons 181,35 euros

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
Per a l'enterrament (inhumació), els familiars afectats de la persona difunta.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Amb caràcter general, no podran haver-se produït inhumacions a la sepultura en els dos anys anteriors (o 5 anys anteriors, si la mort es va produir per malaltia infecciosa o de potencial perill sanitari).

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1 i 2. En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
- Si la persona difunta posseeix un dret funerari: Document 3.
- Si se sol·licita la gratuïtat del servei funerari: Document 4.

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Llicència d'enterrament.

3. Presentar o acreditar el títol de dret funerari.

4. Document de l'Ajuntament o de la junta municipal corresponent que acrediti de la falta de recursos econòmics.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.

Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

Normativa local que afecta al tràmit:
Reglament del cementiri municipal publicat al BOPB el 3-12-2012

Ordenança C-3, Taxa per la prestació de serveis en el cementiri municipal

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: