Petició del servei de teleassistència domiciliària

El Servei de Teleassistència és un servei preventiu que ofereix suport personal per continuar viivent en l’entorn habitual amb seguretat, possibilitant que les persones usuàries puguin ser ateses de manera immediata davant de situacions de crisi, caigudes o emergencia. Els beneficiaris del servei són les persones grans o discapacitades, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o be que conviuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat. Prioritàriament s’atenen a persones majors de 80 anys que viuen soles

Informació general

Ambit temàtic:
Ajuts a la persona

Ambit organitzatiu:
Serveis Socials

Preu:
Té un copgament fixa anual de 30€, d'acord amb les ordenances fiscals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
Persona gran, preferentment, major de 80 anys que viu sola. També es tindrà en compte si el nucli familiar està format per dos persones grans en situació de fragilitat social.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any

Termini de sol·licitud: -

Requisits a complir:
El Servei de teleassistència domiciliària atèn a persones que poden estasr en risc per factors d'edat, de solitud, fragilitat i/o dependència. Preferiblement, s'atendren a persones majors de 80 anys que viuen soles. La valoració del servei és realtizada pels professionals de Serveis Socials

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit: -

Documentació que cal aportar:
Per demanar data i hora d'entrevista: No cal documentació Durant el transcurs de l'entrevista amb el tècnic de Serveis Socials , aquest l'nformarà de la documentació que cal aportar per tal de valorar el recurs més adient a la seva necessitat així com les dades socioeconòmiques.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 12/2007, d'11 d'octubre de Serveis Socials

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: