Petició del servei d’atenció domiciliària

Aquest tràmit permet accedir a un servei d’atenció domiciliària, que consisteix en un conjunt d’activitats adreçades a les persones i les famílies que tenen dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida quotidiana o per al seu desenvolupament personal i social amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Ofereix suport i assistència en: higiene i cura de les persones (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc.), ajuda fisicomotriu (aixecar, enllitar, caminar), control de l’alimentació, control de la medicació i cura de la salut, menjars a domicili, neteja a domicili (manteniment, puntual i de xoc) i bugaderia, acompanyaments fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc., orientació en l’administració de l’economia de la llar. DESTINATARIS: Persones i/o famílies que es troben, per motius físics, psíquics o socials, en situació de manca d’autonomia temporal o permanent, negligència o incapacitat per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana i garantir l’adequat desenvolupament personal i familiar.

Informació general

Ambit temàtic:
Ajuts a la persona

Ambit organitzatiu:
Serveis Socials

Preu:
Subjecte a copagament d'acord amb un preu públic establert a les ordenances municipals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any

Termini de sol·licitud:
No hi ha cap termini establert.

Requisits a complir:
El servei d'atenció domiciliària atén a famílies i persones soles amb situació de dependència social. La valoració del servei la realitzen els professionals de Serveis Socials

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
El tràmit es realtiza al departament de Serveis Socials

Documentació que cal aportar:
Per demanar data i hora d'entrevista: No cal documentació Durant el transcurs de l'entrevista amb el tècnic de Serveis Socials , aquest l'nformarà de la documentació que cal aportar per tal de valorar el recurs més adient a la seva necessitat així com les dades socioeconòmiques.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 12/2007, d'11 d'octubre de Serveis Socials

Normativa local que afecta al tràmit:
Protocol de Servei Atenció Domiciliària de Molins de Rei

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

    El tràmit es realtiza al departament de Serveis Socials

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: