Petició de plaça d’aparcament a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda

Aquest tràmit permet obtenir una reserva d’estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. L’estacionament pot ser pròxim al seu domicili, lloc de treball o lloc d’estudi. La validesa de la reserva d’estacionament a la via pública és la mateixa que el període de vigència de la targeta d’aparcament del sol.licitant.

Informació general

Ambit temàtic:
Via pública i mobilitat

Ambit organitzatiu:
Mobilitat

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal C-8, Taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Per demanar una plaça d'estacionament reservada, en exclussiva, a la via pública cal estar en possessió o bé de la targeta d'aparcament de la tipologia del punt 1 o 2:

1. Conductor/a: Ser titular de la targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, identificat com a "Titular conductor/a".

2. No conductor/a: Ser titular de la targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, identificat com a "Titular no conductor/a"
- El titular amb mobilitat reduïda ha de ser menor de 18 anys, o si és més gran, ha de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%, d'acord amb l'establert a l'article 3.5 del Decret 97/2002.

3. En el moment en que el sol•licitant ja no necessiti aquesta plaça per les raons que sigui, haurà de comunicar-ho al departament de mobilitat de l’Ajuntament que es farà càrrec de la retirada de la senyalització que ara es col•loqui.

4. També haurà de comunicar el canvi de domicili o qualsevol altre circumstància que suposi una modificació respecte a les condicions inicials d’atorgament, ho haurà de comunicar al negociat de mobilitat.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Els documents que cal aportar per sol·licitar una plaça d'aparcament són:

1. Dades identificatives de la persona amb discapacitat o mobilitat reduïda (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Certificat de discapacitat en el que hi consti la mobilitat reduïda(emès per l'ICASS). En el cas de sol·licitar plaça d'aparcament hi ha de constar el grau i el barem de mobilitat reduïda.

3. Certificat d'empadronament del sol·licitant.

4. Targeta d'aparcament del titular de la petició per a persones amb mobilitat reduïda.

5. Si la reserva es demana per raons de treball, cal afegir l'acreditació de l'adreça del lloc per al qual es demana, original i fotocòpia. 

6. Número de la matrícula del vehicle pel qual el titular sol.licita la reserva d'estacionament (màxim dues matrícules per plaça d'aparcament)

7. Fotocòpia de l'últim rebut de l'impost sobre vehciles de tracció mecànica. Els vehicles han d'estar donats d'alta al padró de vehicles de Molins de Rei.

8. Declaració jurada de no tenir en propietat o lloguer cap plaça d'aparcament en l'edifici, o a prop, de la seva residència o habitual i /o lloc de treball pròxim.

9. Carta de pagament de la taxa de senyalització horitzontal i vertical.

Impresos:

Aparcamentaparcament reservats PMRPMR declaració jurada no parquing prop-lloguer.doc Aparcamentaparcament%20reservats%20PMRPMR%20%20declaració%20%20jurada%20no%20parquing%20prop-lloguer.doc

Model autorització tràmits Ajuntamentpdf.pdf Model%20autorització%20tràmits%20Ajuntamentpdf.pdf

Instància genèrica.pdf Instància%20genèrica.pdf

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
Una vegada es realitza la petició: a) els serveis tècncis inspeccionen el lloc més adient per tal de col.locar la plaça reservada. b) l'Ajuntament s'encarrega de col.locar la senyaltizació vertical i de pintar la plaça. c) qualsevol modificació, tant de la matícula del vehicle, com de canvi d'ubicació, l'assumeix l'ajuntament durant el període d'atorgament de la llicència de reserva de plaça d'estacionament.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Reial Decret 971/1999, de 23 de desembre, de procediment per el reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució.

Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació, modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal C-8, Taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: