Petició de l’identificador digital

Aquest tràmit permet obtenir un certificat digital, el document electrònic que associa unes dades de signatura a la identitat d’una persona física o jurídica, amb valor legal. La signatura electrònica que conté el certificat és equivalent a la signatura manuscrita i considera el fitxer informàtic signat com a document electrònic equivalent al document escrit a tots els efectes legals.

Informació general

Ambit temàtic:
Relació amb l'Administració

Ambit organitzatiu:
OAC

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada. La validació del certificat digital davant de l'entitat de registre col·laboradora l'ha de fer obligatòriament la persona titular del certificat. Excepcionalment, ho pot demanar una altra persona en nom del titular amb la sol·licitud del certificat digital legitimada mitjançant una acta notarial.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER INTERNET Cal que empleneu el formulari de sol·licitud que trobareu a http://www.idcat.cat. Caldrà però la validació de les vostres dades personals personant-vos a l'Oficina d’Atenció Ciutadana o qualsevol altra entitat de registre idCAT.

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació següent:

1. Document identificatiu original i vigent de la persona interessada (DNI, o document d'identitat dels estats membres de la Unió Europea, o Targeta de Residència, o Passaport).

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
PRESENCIALMENT 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida al Registre General (OAC). 2. Si la documentació és correcta, podreu procedir a descarregar-vos el certificat digital al vostre ordinador. PER INTERNET 1. Empleneu el formulari de sol•licitud que trobareu a http://www.idcat.cat. 2. Personeu-vos a l'Oficina d’Atenció Ciutadana o qualsevol altra entitat de registre idCAT.Si les vostres dades personals i documentació són correctes, podreu procedir a descarregar-vos el certificat digital al vostre ordinador.

Termini de resolució:
Tràmit de resolució immediata.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Vegeu més informació a http://www.idcat.cat.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Directiva 1999/93/CE, de 13 de desembre, per la que s'estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica.

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Àmbits relacionats: Persones i colectius

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER INTERNET Cal que empleneu el formulari de sol·licitud que trobareu a http://www.idcat.cat. Caldrà però la validació de les vostres dades personals personant-vos a l'Oficina d’Atenció Ciutadana o qualsevol altra entitat de registre idCAT.