Petició de cessió o lloguer de material, infrastructures i instal·lacions municipals

Aquest tràmit permet demanar la cessió d’ús o el lloguer d’instal·lacions, infrastructures o de materials de titularitat municipal per a ser utilitzades per entitats, empreses i particulars que ho sol·licitin, sempre que compleixin amb la legislació aplicable i amb les taxes que corresponguin.

Informació general

Ambit temàtic:
Relació amb l'Administració

Ambit organitzatiu:
Sociocultural

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Amb antelació mínima d'una setmana abans de la data d'ús del recuros o segons el reglament d'ús de la instal·lació/material corresponents.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
Cal enviar un correu electrònic a l'adreça jic@molinsderei.cat o instància a l'OAC de l'Ajuntament de Molins de Rei

Documentació que cal aportar:
Els indicats pel propi ajuntament, en cada cas.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
En cas que la cessió sigui possible (perquè l'espai o recurs estigui disponibles), es programa i es comunica al sol·licitant. En cas que la cessió no sigui possible (perquè l'espai o recurs estan ocupats) es comunica la denegació al sol·licitant.

Termini de resolució:
48 hores, en dies feiners, des des del dia de recepció del correu electrònic o instància

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
S'enten denegada la petició sinó hi ha resolució expressa en el termini d'un mes.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Àmbits relacionats: Cultura

Com sol·licitar el tràmit

  Cal enviar un correu electrònic a l'adreça jic@molinsderei.cat o instància a l'OAC de l'Ajuntament de Molins de Rei

Informació general

 • Adreça:
 • Població:
 • Codi Postal:
 • Telèfon:
 • E-mail:
 • Pàgina web:
 • Tramitar per internet:

  INICIAR EL TRÀMIT