Permís o renovació del permís d’abocament d’aigües residuals per empreses instal·lades al municipi

Aquest tràmit permet obtenir o renovar el permís que faculta als usuaris/usuàries no domèstics per realitzar abocaments d’aigües residuals als sistemes públics de sanejament en les condicions que s’hi estableixin i segons la normativa vigent en matèria d’aigües residuals. S’entén per usuaris i usuàries no domèstics, l’activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D, i E de la classificació catalana d’activitats econòmiques, o sigui potencialment contaminant o generin abocaments superiors a 6.000 m3/any. Aquelles que s’escaigui segons Reglament Metropolità d’Abocament d’aigües residuasl.

Informació general

Ambit temàtic:
Salut pública i Medi Ambient

Ambit organitzatiu:
Activitats

Preu:
Segons ordenances fiscals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha. Tanmateix, aquest permís se sol demanar en paral·lel a la sol·licitud de la llicència d'activitats corresponent.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són: Document 1. En el cas de primera sol·licitud del permís, cal aportar: Documents 2 i 3. Addicionalment, i segons el cas, cal aportar la documentació complementària següent:
- En cas que les instal·lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers: Document 4.
- En cas que l'exercici d'una activitat comporti la utilització de tancs d'emmagatzematge soterrats: Document 5.
- En el cas de renovació del permís, cal aportar: Document 6.

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Fitxa tècnica del permís d'abocament on constin les dades següents: nom, domicili social, adreça de l'establiment, telèfon, districte postal, localitat, NIF. Característiques de l'activitat o activitat, cabals d'aigües residuals a abocar en m3/any i m3/dia i nom de l'EDAR on es tractaran les aigües residuals.

3. Projecte tècnic de legalització d'obres que s'haurà de presentar per triplicat i que inclourà:
- Antecedents.
- Memòria descriptiva.
- Memòria tècnica de les instal·lacions de tractament.
- Pla d'autoprotecció del sistema d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

4. Autorització expressa de la propietat dels esmentats terrenys.

5. Estudi d'avaluació dels efectes mediambientals que inclourà l'avaluació de les condicions hidrogeològiques de la zona afectada, eventual poder depurador del sòl i del subsòl i riscos de contaminació. També hi haurà de constar la proximitat de captacion

6. Fotocòpia del permís que es vol renovar.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües.

Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini de tres mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP).

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Informació general

Oficina d’Atenció a l’Empresa