Permis i Comunicació d’inici d’obres de les companyies de serveis

Aquest tràmit permet demanar la sol·licitud per fer les obres necessaries per donar els diferents subministraments de les companyies de serveis.

Informació general

Ambit temàtic:
Urbanisme, obres i habitatge

Ambit organitzatiu:
Energia i aigua

Preu:
1.Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (3,2 % del pressupost de l'obra) 2.Taxa per ocupació Via Pública si escau (8,50€ x contenidor i dia; 5,25€ per sac i dia; ?€ x m2 i dia d'ocupació amb tanques).

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud: -

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET, PER e-TRAM

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada, titular de la llicència d'obres (física
- DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Projecte o memòria tècnica de la instal·lació a realitzar, indicant longitud i profunditat de les rases signat i/o visat per un tècnic competent (1 còpia en paper i 1 còpia en suport digital).

3. Plànol de la instal·lació a realitzar, indicant longitud i profunditat de les rases (1 còpia en paper i 1 còpia en suport digital).

4. Projecte bàsic de seguretat signat per un tècnic competent (1 còpia en paper i 1 còpia en suport digital).

5. Plànols indicant l'afectació dels serveis que passen pel subsòl (1 còpia en paper i 1 còpia en suport digital).

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud. 2. Pagament de l'impost de construccions i instal·lacions. 3. Serveis tècnics analitzarà la sol·licitud i valorarà si escau una entrevista. 4. Un cop revisada la sol·licitud i la documentació, se us comunicarà la resolució de la llicència. 5. Pagament de les taxes d'ocupació de la Via Pública.

Termini de resolució:
El termini legal de resposta és de 2 mesos ( l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre).

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenances fiscals i de preus públics

Efectes del silenci administratiu:
Negatiu

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Article 43 de LPAC

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET, PER e-TRAM

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: