Permís de connexió d’aigües residuals a un sistema de sanejament

Aquest tràmit permet obtenir el permís per construir un conducte que recull les aigües brutes o de pluja d’una casa des del peu del baixant fins la claveguera pública.

Informació general

Ambit temàtic:
Salut pública i Medi Ambient

Ambit organitzatiu:
Energia i aigua

Preu:
1.Taxa de clavegueram (0,7043€ x m2 edificats + 0,4224€ x m2 zona parcs i jardins) 2.Taxa per ocupació Via Pública (8,50€ x contenidor i dia; 5,25€ per sac i dia). 3.Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (3,2 % del pressupost de l'obra)

Mitjans de pagament:
A pagar a l'entitat bancària / A pagar a tresoreria.

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET, PER e-TRAM

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Croquis de la instal·lació a realitzar, indicant longitud i profunditat de la canonada

3. Indicació dels m2 edificats i m2 de jardí.

4. Comprovant de pagament de les taxes derivades de la connexió al clavegueram i ocupació de la Via Pública.

5. Plànols indicant l'afectació dels serveis que passen pel subsòl.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud. 2. Serveis tècnics analitzarà la sol·licitud i valorarà si escau una entrevista. 3. Un cop revisada la sol·licitud i la documentació, se us comunicarà la resolució de la llicència. 4. Pagament de les taxes d'ocupació de la Via Pública.

Termini de resolució:
El termini legal de resposta és de 2 mesos ( l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre).

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal i de preus públics

Efectes del silenci administratiu:
Negatiu

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Article 43 de la LPAC

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET, PER e-TRAM

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: