Permís d’armes d’aire o gas comprimit (4a categoria) i armes utilitzables en activitats lúdico-esportives (airsoft i paintball)

Aquest tràmit permet obtenir la targeta que autoritza l’ús i tinença d’armes d’aire o gas comprimit i les utilitzades en activitats lúdico-esportives de airsoft i paintball. És a dir, armes de 4a categoria, tant del tipus A (carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes) com del tipus B (carrabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada, i d’un sol tret, i revòlvers d’acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes) i les que disposin d’un sistema de tret automàtic o accionades per molla o ressort.

Informació general

Ambit temàtic:
Protecció i seguretat ciutadana

Ambit organitzatiu:
Guàrdia Urbana

Preu:
Segons el que marquen les Ordenances Fiscals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
A partir de la data de compra de l'arma.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Ser major de 18 anys o bé, si s'és menor d'entre 14 i 18 anys, disposar d'una autorització del seu pare, mare o tutoria legal.

2. No estar inculpat/da o condemnat/da en cap procediment jurisdiccional penal o civil en matèria de responsabilitat civil per a l'ús d'armes

3. No haver estat sancionat/da administrativament en matèria d'armes, incompliment de normes i ordenances de convivència ciutadana.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4, 5 i 6 En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
- Menors d'entre 14 i 18 anys: Document 7.

1. Dades identificatives de la persona sol·licitant (per a les persones de nacionalitat espanyola ha de ser l'original i fotocòpia de DNI, passaport o autorització de conducció i per a les persones estrangeres l'original i fotocòpia de passaport o de la targeta de residència).

2. Certificat d'aptituds psico-físiques per la possessió de la tarja d'armes expedit per un centre mèdic homologat

3. Factura de compra de l'arma (o document que justifiqui l'adquisició pacífica: compravenda, donació).

4. Fotocòpia de la documentació tècnica de l’arma, que ha d’especificar-ne el número de sèrie i les característiques tècniques (ssitema de tret i calibre).

5. Imprès de targeta d’armes que es pot adquirir als estancs o a la mateixa armeria.

6. Justificant pagament taxes ordenances fiscals

7. Autorització escrita del pare, la mare o la tutoria del menor.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Petició antecedents penals a Ministeri de Justicia 2. Informe Guàrdia Urbana antecedents policials 3. Proposta de decret 4. Decret d'alcaldia

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes.

Orden INT/2860/2012, de 27 de desembre, per la que es determina el règim aplicable a determinades armes utilitzables en les activitats lúdico-esportives de airsoft i paintball

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenances Fiscals

Efectes del silenci administratiu:
Les persones interessades poden entendre desestimades per silenci administratiu aquelles sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: