Pagament d’impostos, taxes i preus públics municipals

Aquest tràmit permet: – Fer efectiu el pagament d’impostos, taxes i preus públics durant el termini voluntari de pagament que indica el propi document cobrador. Els impostos, taxes o preus públics que no es paguin en el període voluntari tindran els recàrrecs i interessos assenyalats a la Llei general tributària. Tal i com s’especifica en les ordenances fiscals corresponents. – Autoliquidar els impostos quan el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i les respectives ordenances fiscals ho prevegin.

Informació general

Ambit temàtic:
Tributs i sancions

Ambit organitzatiu:
Tresoreria

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Pel que fa a la domiciliació del pagament dels tributs, durant el termini voluntari de pagament que indica el calendari fiscal recollit a les corresponents ordenances fiscals. Pel que fa a l'autoliquidació dels impostos, durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
En les dates assenyalades en el calendari fiscal recollit a les corresponents ordenances fiscals, així com al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la següent documentació:
- Pagament dins el termini: Document 1.
- Pagament fora del termini del pagament voluntari: Document 2.
- Per l'autoliquidació de l'Impost sobre l'increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana: Documents 3, 4 i 5.

1. Avís de pagament. Si no s'ha rebut, cal demanar-ne un duplicat.

2. Requeriment del pagament on consti l'import i el recàrrec per no haver pagat dins el termini legal.

3. Original i còpia de l'escriptura de la transmissió.

4. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.

5. Còpia simple de l'escriptura de venda, acceptació d'herència o donació.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.

Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs.

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'apruova el Reglament General de Recaptació.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança general de Gestió , recaptació i inspecció de l’Ajuntament de Molins de Rei

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: