Obertura de l’equipament del Mercat Municpal fora de l’horari habitual

Procediment administratiu a través del qual es sol•licita, a petició de la persona concessionària, que els accessos al Mercat es realitzin fora dels horaris establerts. Per garantir la seguretat del Mercat Municipal s’han d’acomplir els horaris fixats per l’Ajuntament. Els concessionaris podran entrar i sortir del Mercat una hora abans o després de l’horari comercial, per tal de dur a terme les actuacions necessàries per iniciar i finalitzar l’activitat comercial. Així mateix, es podrà sol•licitar l’obertura del Mercat Municipal fora de l’horari habitual.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
La repercussió, d'acord amb el que s'estableix al Reglament del Mercat Municipal, del cost de les hores dels Operaris de Mercat que siguin responsables de procedir a l'obertura i romandre a l'equipament mentre duri l'obertura especial.

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Caldrà ser concessionari/a d’un establiment al Mercat Municipal.

Període de l'any en què es pot demanar:
En qualsevol moment.

Termini de sol·licitud:
Tres mesos

Requisits a complir: -

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Plaça de Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la següent documentació:

1. Instància genèrica

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1.Registrar petició 2.Emetre informe tècnic per part de la Direcció de Mercats 3.Emetre la declaració de liquidació corresponent, si escau, d'acord amb l'informe tècnic emès per la Direcció de Mercats 4.Notificar liquidació 5.Fi del procediment

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE núm. 264, de 04/11/2003). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003).

Llei 4/1999, de 13 de gener de modificació parcial de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals

Normativa local que afecta al tràmit:
Reglament del Mercat Municipal de Molins de Rei

Efectes del silenci administratiu:
Negatiu

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Plaça de Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: